Sök:

Sökresultat:

248 Uppsatser om Ikea - Sida 1 av 17

Smältdegel IKEA : En jämförelse mellan IKEA: s organisationskultur i Ümraniye och Örebro

The purpose of this essay is to illuminate in what aspects Ikea?s organizational culture in Ümraniye in Turkey differs alternatively resembles with Ikea?s organizational culture in Örebro in Sweden. The aim with organizational culture is to analyze the relationships between the leaders and co-workers and the relationships between the co-workers.The study is based on a combination of interviews and questionnaires. We have interviewed people in leading positions and made surveys among Ikea co-workers in two different stores located in two different countries. This combination of the methods gave us a better understanding for how the organizational culture is experienced from two different perspectives.

Internkommunikation på IKEA : En funktionsanalys av IKEA Uppsalas interna kommunikation

AbstractTitle: Internal communication at Ikea ? A functional analysis of Ikea Uppsalas internalcommunication (Intern kommunikation på Ikea ? En funktionsanalys av Ikea Uppsalas interna kommunikation)Author: Fredrik JohanssonAim: The purpose of this study is to analyze the internal communication at Ikea Uppsala.Are the channels of communication working efficiently? How is the information received by the employees? Finally I will make a few suggestions on how the internal communication can be improved.Method/Material: The method used in this study is quantitative. The internal communication at Ikea Uppsala is analyzed based on the results of a questionnaire. 75 employees at three different divisions were given questions on how they appreciate the communication channels at Ikea in Uppsala. 50 answers were received.Main results: The results clearly show that even though the internal communication at Ikea seems to work well in general, a few of the channel needs to be improved.

Traditional market segmentation - an evaluating approach

The purpose of this research is to evaluate traditional market segmentation variables, as criticism has been directed towards these variables. Based on our problem discussion we find it motivating to undertake investigation in order to understand which connotations an ethnographic approach will provide. Methodology:We have applied an ethnographic approach, which has enabled us to attain under the surface knowledge from our respondents. Theoretical perspective:As we wanted to evaluate existing traditional segmentation variables, we decided to only include theory regarding these variables. Empirical data:In order to collect our data, we observed seven respondents at Ikea and conducted observations and in-depth interviews in their homes.

Hur förmedlas bilden av Svea? : - en studie om hur ESN, IKEA och UD förmedlar svenskhet

The purpose of this essay is to show how ESN, Ikea and the Ministry for Foreign Affairs (UD) mediated swedishness. This will be done by illustrate and analyse the methods the research fields use to create and spread pictures and message about Sweden, Swedes and Swedish cultures. The essay use the method of represented informants and show three field where the meeting between people and cultures is conspicuously. Hopefully, this essay can be seen as a contribution to the research of identity (identity research). I have chosen to focus on three fields of research, which do not belong to the classic field of research to show how swedishness is mediated..

Mappningsstrategi på IKEA:s CDC-lager i Torsvik

This study has been assigned by Bengt Hellman who works at the logistic department at Ikea Torsvik just outside of Jönköping. The task has been to develop a new picking strategy for the Oversize area in the CDC-Warehouse. The reason why Ikea wants a new strategy is because they want to minimize the route length for the forklifts when collecting the orders.By evaluating the current strategies on other areas in the CDC-storehouse, study literature within this subject and look at restrictions for the storing of goods, we have analyzed how the Oversize area works today. We compared the gathered information, to how it should be done according to the literature to be able to work out a new functional strategy.Today, Ikea does not have a working strategy for the oversize area because of lack of time and because all the power has been put on other areas were sales rates are currently higher. This have led to lack of organisation at the Oversize area and items are just put were there is space without first analysing were it should be placed.The strategy that we have worked out and introduced to Ikea builds on easiness of understanding the layout, the employees shall know why an item is placed where it is.

IKEA OCH KONSUMENTERNA : En studie om marknadsföring och makt på sociala medier

Syfte: Vårt syfte med den här rapporten är att ta reda på hur konsumenterna ser på Ikeas marknadsföring i sociala medier. Vi vill också titta på konsumenternas maktförhållande i relation till denna fråga. Problem: I dagen samhälle marknadsför sig allt fler företag på sociala medier. Möjligheterna för konsumenterna att bidra till förändring växer allt mer. Hur marknadsför sig Ikea i sociala medier och hur förhåller sig konsumenterna till den makt de har i samband med Ikeas marknadsföring här? Metod: Netnografisk undersökning, kvalitativa intervjuer och en webbaserad enkätundersökning Resultat: Resultatet visar att konsumenterna har ett intresse av att använda sin makt för att påverka företag och organisationer.

Anpassning av marknadsföringsstrategier till en växande kinesisk marknad - En fallstudie av Ikea -

Syftet med studien är att undersöka och sammanställa hur Ikea har anpassat sina marknadsföringsstrategier till de rådande marknadsförhållandena i Kina. Ikea som kännetecknas av standardiserade marknadsföringsstrategier har i Kina anpassat dessa till de lokala marknadsförutsättningarna som levnadsstandard, utbildningsnivå, konsumtionspreferenser, kostnadsfördelar och geografiska förhållanden..

IKEA:s gråa hål : Hur IKEA kan få 50+ att handla mer möbler

Syfte: Uppsatsen syfte är att beskriva och analysera varför Ikea-besökare i Karlstad, som tillhör kundgruppen 50+, väljer att inte handla möbler i samma utsträckning som de yngre besökarna. Metod: Uppsatsens undersökning grundas på en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden består av 20 öppna intervjuer med människor i kundgruppen 50+. Den kvantitativa metoden kompletterar den kvalitativa och består av frågeformulär som samtliga intervjuobjekt fick fylla i efter intervjuerna. Resultat: Flera faktorer framkom som viktiga för 50+ konsumenten då denne handlar möbler.

Att skapa fo?rutsa?ttningar fo?r god praxis kring internationell medarbetarmobilitet : En systemutveckling av ett processto?djande informationssystem vid IKEA

Denna uppsats grundar sig pa? vetskapen om att stora internationella fo?retag har uttryckta strategier fo?r att flytta medarbetare internationellt. Uppsatsen grundar sig ocksa? pa? ett uppdrag av Ikea. Syftet a?r att utveckla en prototyp fo?r ett gemensamt centralt datoriserat informationssystem som kan sto?dja internationella medarbetarmobilitetsprocesser.

Ikea Loves Wood : Kommunikation vid en CSR-relaterad kris 

Alltfler fo?retag drabbas av kriser som kan ha?rledas till ett oetiskt fo?rfarande. Da?rmed blir det intressant att underso?ka kopplingen mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och kriskommunikation. Syftet med uppsatsen a?r att underso?ka hur ett fallfo?retag har kommunicerat vid en kris relaterad till CSR.

IKEA Kulturen- En fallstudie på IKEA Wallau & IKEA Ulm i Tyskland

Idag ser vi tecken på en alltmer tilltagande globalisering av internationellt företagande. Värderingar blir inte bundna till speciella platser utan dessa finns representerade över nationsgränserna och således får de nationella gränserna endast en symbolisk betydelse. Detta till trots kan man inte blunda för det faktum att det är fråga om ett kulturellt möte när ett internationellt företag möter en nationell kultur. Ikea med en sin starka företagskultur med svenska värderingar agerar internationellt. Hur uppfattas den starka företagskulturen i andra länder med andra kulturer och värderingar än i Sverige.

Ikeas familjer : En semiotisk analys av män, kvinnor och barn i Ikeas katalog 2014

The purpose of this study is to see how men, women and children are made ??in the Ikea 2014 catalog, this from a gender perspective. It will also examine if gender stereotypes are seen and how equal the people in the images is produced.This essay is studied on the basis of gender theory and theories about stereotypes and how men, women and children are prepared in advertising and commercials. The method that was used during the analysis process was a qualitative semiotic method. The analysis tool that was used from the semiotic method was denotation, connotation and metonymy.The result of the study shows that the major part of the pictures that was analyzed was gender stereotypical and that a few of the pictures showed some kind of equality between men and women, both between grow ups and children.

Välkommen in i familjen : värdeskapande genom interaktion

Ikea är ett företag som säljer möbler och heminredningsartiklar. Företaget är ursprungligen från Sverige, men är idag etablerat runt om i större delen av världen. Konceptet bakom Ikea är att sälja kvalitetsprodukter till ett lågt pris för majoriteten av människorna. Ikea är idag världens största möbelhandlare och även om det finns en stor mängd konkurrenter så finns det inget företag som riktigt matchar Ikea i storlek och internationell utbredning.Ikea Family är den kundklubb som Ikea använder sig av som ett av sina kommunikationsmedel för att upprätthålla relationerna med sina intressenter, främst kunderna. Ikea Family är skapt för att bevara relationen med de befintliga kunderna och skapa mervärde för dessa.

Behovs- och deltidsanställdas engagemang - en studie på IKEA Svenska AB om den interna kommunikationens betydelse för organisationsidentiteten.

Uppsatsen är en fallstudie över behovs-och deltidsanställdas kommunikationssituation på Ikea Svenska Försäljnings AB. Metoden är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Utgångspunkten är en kvantitativ enkätundersökning som jag gjort av företagets interna kommunikationskanaler. Resultaten av den ligger till grund för den fördjupande, kvalitativa undersökning som jag utfört i form av intervjuer med medarbetare på ett av Ikea-varuhusen..

Identitetens och imagens betydelse för varumärket : En studie av IKEA Uppsala

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl Ikea Uppsalas identitet stämmer överens med företagets image i tre led:Skillnaden mellan hur varumärket uppfattas mellan ledningen ochanställdaSkillnaden mellan hur varumärket uppfattas mellan anställda ochkunderSkillnaden mellan hur varumärket uppfattas mellan ledning och kunderEtt varumärke skapas genom interaktionen mellan dessa tre grupper. Hur starkt varumärke företaget lyckas skapa beror på om grupperna har samma uppfattning av varumärket och hur väl relationerna mellan dem fungerar.För att uppfylla syftet har dels en intervju genomförts för att ta reda på ledningens uppfattning av varumärket och dels två enkätundersökningar, för att ta reda på kunders respektive de anställdas uppfattning av varumärket. Resultatet av den empiriska undersökningen visade att alla tre grupperna har en liknande uppfattning om vad varumärket Ikea står för, vilket tyder på att Ikea har ett starkt varumärke. Förbättringar kan dock göras i varumärkeskommunikationen för att öka medvetenheten av varumärkets värderingar och förbättra relationerna mellan de tre grupperna..

1 Nästa sida ->