Sök:

Sökresultat:

582 Uppsatser om Kundorderstyrd tillverkning - Sida 1 av 39

Kundorderstyrd tillverkning ? Påverkande faktorer, förutsättningar och problem : En övergripande studie om hur små och medelstora företag flyttar kundorderpunkten och går mot mer kundanpassning.

This study presents a holistic view of which factors small and medium-sized enterprises (SMEs) have to consider, in moving their customer order decoupling point (CODP) further from the customer, thereby becoming more customized. The study also investigate whether SMEs and larger enterprises differ in the strategic questions relating to what influences an enterprise to become more customized, which prerequisites are required and which problems enterprises should anticipate and prepare for. These questions are important, given that strategic change is challenging, and can take considerable time to accomplish; it therefore needs to be based on the right decisions. This study is motivated by the fact that the markets SMEs are selling to tend to become more and more complex and harder to anticipate. Increased globalisation and use of IT and ICT have lead to greater uncertainty in customer demand.

Lean mellanväggstillverkning vid Siemens Industrial Turbomachinery AB : Värdeflödeskartläggning för kundorderstyrd lågvolymproduktion

Detta examensarbete inom lean produktion anpassar, tillämpar och utvecklar metoden för värdeflödeskartläggning på Siemens Industrial Turbomachinery AB:s tillverkning av mellanväggar. Företaget ser en ökad efterfrågan på ångturbiner, där mellanväggar är ingående komponenter. Produktionen av mellanväggar sker idag i funktionell verkstad där mellanväggen genomgår drygt 20 operationer. Värdeflödeskartläggningen ska presentera ett förbättrat produktionssystem för mellanväggar som kan möta den prognostiseradeefterfrågan.Metoden för värdeflödeskartläggning har sitt ursprung hos Toyota och bilindustrin. Examensarbetet utvecklar metoden för kundorderstyrd lågvolymproduktion och presenterar en metodhandbok för leanimplementatörer.

Värdeflödesanalys i kundorderstyrd produktion: Tillämpning av Lean-metoder vid tillverkning av kundspecificerade produkter på Vientikivi OY

Detta arbete har utförts i Finland hos ett företag inom stenbearbetningsbranschen, en bransch där de flesta företag i norden endast tillverkar produkter mot kundspecificerade order till följd av hård priskonkurrens vid tillverkning av standardprodukter från främst kinesiska aktörer.Syftet med detta arbete har varit att studera hur Lean produktion och några av de teorier som ofta förknippas med Lean produktion är tillämpningsbara vid tillverkning av produkter vars mått och form specificeras av kunden för att studera huruvida dessa kan användas för att minska ledtiden i produktionen.Metoden för att finna hur Lean produktion förhåller sig vid produktion där lagerföring av färdiga produkter ej är möjligt har utförts genom att utföra en värdeflödesanalys av produktionen hos en producent av stenprodukter, för att därefter studera teorier som används inom Lean produktion för att minska ledtiden i produktionen och analysera huruvida dessa är tillämpbara i produktion där alla produkter varierar berörande mått, form och material till följd av att varje order specificeras av kund.Under arbetet har även försöksplanering utförts för att finna hur vissa faktorer samspelar vid kapning av kvartskompositprodukter för att på så sätt försöka finna faktornivåer som kan minska antalet defekter som uppstår. De defekter som var mest frekventa var skärvor som lossnar från materialets kanter, snedskärning i materialet samt att materialet i vissa fall spricker vid kapning. Av dessa defekter studerades endast skärvor som lossnar från materialet, då de andra defekterna inte uppstod vid utförandet av försöket.Resultatet av arbetet visar att ett Lean tänkesätt är tillämpbart i en produktion av denna art. Vissa av de studerade teorierna är lämpliga att använda som de är utformade, medan vissa teorier kräver en del modifikation för att tillämpas eller alternativt finna bättre lämpade teorier att utnyttja. Exempelvis så kan 5S, Supermarkets och FIFU användas i produktion där tillverkning endast sker direkt mot order.

Defekta produkter och omarbeten i kundorderstyrd montering : Minskning genom effektivare material- och informationsflöden

Syfte ? Studiens syfte var att analysera hur uppkomsten av defekta produkter och omarbeten kan minska i kundorderstyrd montering genom effektivare material- och informationsflöden. Som hjälp till att besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar:I. Vilka möjliga orsaker till defekta produkter och omarbeten kan identifieras i kundorderstyrd montering?II.

Följsam tillverkning : Definition och studie av begreppet ?Agile Manufacturing? i svensk industri

Följsam tillverkning är en relativt ny tillverkningsstrategi som myntades i slutet av 1990-talet och har fram till idag fått en allt starkare plats i den akademiska världen av tillverkningsteknik. Vissa säger att strategin är nödvändig för att uppnå tillverkning i världsklass. Det finns ett antal forskningsartiklar som föreslår ett taxonomiskt ramverk, inklusive drivkrafter och förmågor, som är associerade med följsam tillverkning. Den här studien har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att etablera en sammanställning av drivkrafter och förmågor som diskuterats i tidigare forskning.

Studie av tillverkning och beräkning av deformationer i hydrocyklonaggregatet RADICLONE

I hydrocyklonaggregatet RADICLONE används kragade hål som tätningsyta mot cyklonen. Hålen ändrar form under tillverkning och i drift med läckage som följd. Syftet med arbetet är att studera hur de kragade hålen deformeras vid tillverkning och med hjälp av en FEM-modell beräkna deformationer vid drift och tillverkning. Utifrån resultaten har åtgärder föreslagits för att reducera hålens ovalitet. Det som påverkar hålen mest vid tillverkning är kragning och svetsning av bajonettfästen.

Effektivisering av kundorderstyrt produktionsflöde i fabrik
med ny layout: en fallstudie vid Part AB

Allt fler tillverkningsföretag utmanas idag att tillgodose kundorderstyrd produktion med en hög grad av kundanpassning för att svara mot kundernas efterfrågan på marknaden. Detta kan generera stora variationer i bearbetningstider mellan olika produkter som, i samband med långa bearbetningstider, medför längre genomloppstider och sänkning av den genomsnittliga utleveranstakten. Vid kundorderstyrd produktion är det viktigt att identifiera begränsningar och balansera flödet för att uppnå högt resursutnyttjande och hög leveransservice. PartAB är ett tillverkande företag av prefabricerade badrumsmoduler. Produktionen är kundorderstyrd produktion med hög grad av kundanpassning, där bearbetningstiderna är långa och har stor variation.

Att vara eller att icke vara : Tillverkningsortens betydelse för varumärket

 I och med globaliseringens utsuddning av gränserna mellan länder och möjligheterna som det har skapat för bland annat outsourcing, har de svenska företagen idag helt andra förutsättningar än för 100 år sedan. Det finns idag ett flertal välkända svenska företag som har starka varumärken som anspelar till lokala orter runt om i landet. Vissa av dessa företag har valt att behålla sin produkttillverkning i Sverige, medan andra valt att outsourca den till lågprisländer. Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer hos företag med lokala varumärken och dess kunder, analysera vilken betydelse den lokala tillverkningen har för företagets varumärkesimage för att på så sätt få reda på om lokal tillverkning är en hållbar strategi för långsiktig överlevnad. Resultatet av studien visar indikationer på att en lokal tillverkning saknar betydelse för hur företagens varumärkesimage uppfattas.

Cost engineering : Kostnadsuppskattning inom custom made-tillverkning

Globaliseringen innebär ökad konkurrens för företag vilket gör det viktigare för företag att snabbt kunna utföra sina kostnadsuppskattningar. I detta arbete undersöks förutsättningarna för att använda moderna teorier inom cost engineering för att kunna förkorta ledtiderna vid förkalkylsarbetet för företag inom custom made-tillverkning. Inom cost engineering har teorier för kostnadsuppskattning används för att beräkna tillverkningstider för tre olika produkter hos ett fallföretag. För att få en bra beskrivning av problematiken med kostnadsuppskattning inom custom made-tillverkning har design science-metodologi använts under arbetets gång.  Resultatet av arbetet visar att förutsättningarna för att använda moderna teorier inom cost engineering för kostnadsuppskattning hos custom made-tillverkande företag är att historisk data avseende för- och efterkalkylsarbete finns tillgänglig.

Additiv tillverkning av slutprodukter : -Vilka faktorer påverkar val av tillverkningsmetod?

SammanfattningDagens industriella utveckling går mot en mer globaliserad, hållbar och kundanpassad massproduktion. En teknik som är möjlig att använda för att uppnå kundanpassad massproduktion och som förutspås göra stor skillnad i framtiden är additiv tillverkning, vilket är en teknik där detaljer och produkter byggs upp genom att material läggs till, till skillnad från till exempel skärande bearbetning där material tas bort. I nuläget är additiv tillverkning väldigt vanligt vid prototypframtagning. Fokus i denna studie ligger på att undersöka additiv tillverkning inom industriell produktion av slutprodukter, detta sker idag främst inom flyg och medicinbranschen. Syftet med denna studie är att identifiera och undersöka faktorer för att se huruvida det är mest fördelaktigt att använda sig av traditionell tillverkning eller additiv tillverkning som produktionsmetod för slutprodukter.

Framtida användningsområden för materialadderande tillverkning : En studie i hur materialadderande tillverkning kan användas i rymden

In this paper we have studied possible future uses for Additive Manufacturing (commonly referred to as 3D-printing) in Space. More specifically we have sought to establish how Additive Manufacturing can be used to construct structures on the Moon. Our studies have shown that Additive Manufacturing has great potential for establishing colonies on not only the Moon, but perhaps even further away from our home planet. With Contour Crafting-technology in combination with ISRU (In Situ Resource Utilization) we could, with material already present in the sediment layers of the Moon, construct advanced structures without having to transfer any extra material from Earth. This would lower the costs of establishing a colony on the Moon to such extents that it could actually be fiscally possible..

Additiv Tillverkning i Fordonsindustrin - Avgörande faktorer vid val av lämplig 3D-skrivarteknik Additive Manufacturing in Automotive Industries - Decisive factors in the selection of suitable 3D printing technology

Additiv tillverkning (AT) eller 3D-utskrivning är en teknologi som har berömts den senaste tiden och förutsägs kommer att förändra hela tillverkningsindustrin. Dessa termer hänvisar båda till ett antal tillverkningstekniker där ett objekt framställs skikt för skikt genom att successivt tillföra material i tunna lager.Baserat på en litteraturstudie och intervjuer med experter inom området undersöker denna studie möjligheten att använda AT inom företaget CJ Automotive (CJA) vilket är en underleverantör inom fordonsindustrin som tillverkar olika slags pedalsystem. Rapporten beskriver additiv tillverkning, dess fördelar och olika användningsområden. Olika AT-tekniker, AT-material och välkända 3D-skrivartillverkare presenteras. Signifikanta fakta rörande både kvalitet, kostnad och teknik redogörs för.

Effektivisering av orderhantering vid tillverkning av kundanpassade produkter

Syftet med examensarbetet är att undersöka potentiella problem som finns inom orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter och hur processen kan effektiviseras. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:1. Vilka potentiella problem kan identifieras inom orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter?2. Hur kan orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter effektiviseras?De metoder som använts för att besvara de två frågeställningarna och uppfylla examensarbetets syfte omfattas av en litteraturstudie samt en fallstudie där intervjuer, observationer samt data- och dokumentstudier genomförts.

Förbättrad material- och produktionsstyrning i kundorderstyrd
enstyckstillverkning

Arbetet har syftat till att undersöka möjligheter till förbättringar av material och produktionsstyrningen vid ABB Machines i Västerås med målet att skapa underlag för förbättrad planering, minskad kapitalbindning och ökad leveransprecision. Det har omfattat planering från huvudplanering ner till verkstadsplanering och berört materialflödet från underleverantör fram till att produkten är färdig för leverans. Förbättringsmöjligheter inom produktionsteknik eller kvalitetsteknik har inte behandlats. ABB Machines enstyckstillverkar växelströmsmotorer i axelhöjder från 710 till 1250 mm mot kundorder. Leveransprecision mot kund och kvalitet är företagets främsta konkurrensfördelar.

EFFEKTIVISERING AV INKÖPSPROCESSEN VID KUNDORDERDRIVEN TILLVERKNING

SammanfattningSyfte- Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som finns inom inköpsprocessen i företag med en kundorderdriven tillverkning och hur dessa utmaningar kan hanteras för att uppnå ökad effektivitet.Metod och genomförande ? För att uppfylla syftet har en fallstudie på Lidan Marine i Lidköping utförts. Genom observationer och intervjuer på fallföretaget har empiri samlats in för att parallellt analyserats med studiens teoretiska ramverk. Utifrån en analys har sedan studiens resultat utformats.Bakgrund ? Ett företag med en kundorderdriven tillverkning kännetecknas av otillgängliga buffertar och lager som kan fånga upp variationer och brister i materialflödet.

1 Nästa sida ->