Sök:

Sökresultat:

11232 Uppsatser om Material- och produktionsstyrning - Sida 1 av 749

Förbättrad styrning av ingående material

Detta arbete har syftat till att undersöka möjligheterna till förbättring av Material- och produktionsstyrning vid Sandvik Mining and Construction i Sandviken. Målet har varit att skapa ett underlag för förbättrad styrning av ingående material. Nulägesanalysen visade att förbättringspotential fanns inom klassificeringen av hårdmetallämnen och komponenter. Dessutom var det önskvärt att ett kanbansystem uppfördes på de förslipade hårdmetallstiften som går till den helautomatiska STAMA-cellen. Examensarbetet har gett underlag för en omstrukturering av denna klassificering men även för en framtida uppdatering av den.

Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin?

Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin? Vad är det för faktorer som medför att existerande standardiserade MPS-system inte kan användas inom processindustrin? Det är dessa frågeställningar ligger till grund för denna rapport.Rapporten inleds med en genomgång av hur kravspecifikationer bör utformas, vad Material- och produktionsstyrning innebär samt en introduktion till process- och plastindustrin. I de fallstudier som presenteras diskuteras processen från order till leverans med avseende på Material- och produktionsstyrning.De funktionskrav, som identifieras som viktigast för ett MPS-system för plast-industrin, kan innefattas i följande punkter:· Prognoshantering som kan omvandla försäljningsprognos till leveransplan.· Verktygshantering som klarar en koppling mellan produkt och verktyg.· Materialbehovsberäkning som kan hantera ingöt kontra produkt.· Spårning vid felsökning..

Kapacitetsbehovssimulering av ytmonteringslinor

Ytmonteringsavsnittet är en av de första länkarna i Flextronics Västerås Operations produktionskedja för kretskort. Det är relativt oflexibelt vad gäller kapacitetsanpassning inom en tidshorisont kortare än tre månader. Ledningen för ytmonteringsavsnittet har på grund av variationer i kundernas efterfrågan och störningar i materialtillförseln svårt att anpassa ytmonteringsavsnittets produktionskapacitet. Syftet med examensarbetet är att skapa en hållbar simuleringsmodell för kapacitetsplanering av verkstadens ytmonteringsavsnitt. Genom att kunna simulera det framtida kapacitetsbehovet ska ledningen förbättra planeringen av ytmonteringsavsnittets resurser.

Analys av produktkostnadsbegreppet på Volvo Aero Corporation

Ekonomistyrning innefattar arbete inriktat mot att uppnå företagets övergripande ekonomiska mål. En annan viktig del av företagets verksamhet är produktionsstyrning, som syftar till att styra och optimera företagets produktionsprocesser. För att ha ett väl fungerande styrsystem är det viktigt att ekonomistyrning och produktionsstyrning är integrerade, och strävar mot samma mål. Ett mätetal som påverkar både styrningen av ekonomi och produktion är produktkostnaden.Syftet med arbetet har varit att kartlägga hur produktkostnaden beräknas på Volvo Aero Corporation, kombinerat med hur den används och påverkar styrningen av företaget. Utifrån identifierade problem, och befintlig vetenskaplig teori, har förslag på förändringar av produktkostnadsdefinitionen tagits fram i syfte att få en mer rättvisande produktkostnad..

Framtagning av planeringssystem för produktionsstyrning - Visuell schemaläggning av kundorder i ett litet tillverkande företag

Dettaexamensarbeteharundersökthurruttplaneranvändsunderdentidsomfartygframförsiområdebelagtmedlotsplikt.Undersökningenharävenomfattathuranvändningenpåverkarsamarbetetmellanfartygsbefäletochlotsensamthurnavigationssäkerhetenpåverkas.Dettahargjortsförattutrönaomdetfinnsettbehovattreformeradetsättpåvilketlotsningengenomförsisyfteattökanavigationssäkerhetenochförbättrasamarbetetmellanlotsenochfartygsbefälet.TillgrundförexamensarbetetliggerenenkätundersökningsomriktatsigtillallaaktivalotsariSverige.Idennaåterfannsenradfrågeställningarsompåolikasättkoppladetilldefrågeställningarsomnämndesiförstastycket.Enkätundersökningenmöttesavintresseochdeltagarantaletblevhögt,vilketgerstudienhögvaliditet.Enkätundersökningenkompletterasavenlitteraturstudiesamtenintervju.Slutsatsenmankandrafråndengenomfördastudienärattlotsaranvänderruttplanerpåettannorlundasättjämförtmedhurdessanormaltanvändsombord.Sjöbefälärvanavidatthaenfysiskplan(häråsyftasbådeenplanipapperssjökortellerECDIS)vilkenmanrefererartillförkontrollavblandannatkurser,girpunkter,girradierochkontrollmetoder.Lotsennavigeraristörreutsträckningutifrånen?mental?ruttplansombyggermerpåerfarenhet,lokalkännedomochkänslaförlotsområdetsnycker.Förattnavigationssäkerhetenskallvaratillfredställandebehöverfartygsbefäletföljaupplotsensnavigation.Tillföljdavbristfälligtproduceraderuttplanerochandraanledningarbristerdennauppföljningoftaelleruteblihelt.Samarbetetkringnavigationenpåverkassåledesavhurmananvänderruttplanenochtillföljdavdetpåverkasnavigationssäkerheten.Envälgenomarbetadruttplangerökademöjligheterförettbättresamarbeteochdärmedökadnavigationssäkerhetochtvärtom..

Produktionsförbättringar för ökad leveransförmåga

Kabe är Skandinaviens ledande husvagnstillverkare. Man tillverkar all träinredning till husvagnarna i egen snickerifabrik. Man vill nu förbättra verksamheten där för att kunna förse slutmonteringen av husvagnar med rätt material vid rätt tidpunkt osv. För att genomföra denna uppgift har vi först gjort en kartläggning av nuläget. Beskrivningen börjar med modellutbudet, fortsätter med slutmonteringen av husvagnar och avslutas med snickerifabriken.

Just-In-Time - produktionsstyrning

Under slutet av 1970-talet förändrades marknaden, från att har varit säljarens marknad, där kunderna fick vara nöjda med de produkter de erbjöds, till att bli köparens marknad. Kunderna började ställa högre krav på produkterna, till exempel när det gällde prestanda och kvalitet. Konkurrensen mellan företag ökade. Företag från Japan lyckades slå sig in på de västerländska marknaderna. Detta berodde i stor utsträckningpå den tillverkningsfilosofi som japanerna använde sig av, som radikalt skilde sig ifrån den västerländska synen på tillverkning.

Effekter av ett informationsintensivt material- och produktionsstyrningssystem

We were assigned to do this master thesis by Husqvarna AB who at the time for this thesis just had implemented a new material and production planning system called Replenishment system. Husqvarna AB wanted us to examine the effects of their new planning system to see if it was profitable or not. Husqvarna AB had for a time considered their delivery and supplier service to bee their biggest problem and they wanted to solve this problem by improving the communication with all involved actors in the logistic chain, which they hoped would result in a better mix of products in their warehouses. The aim of this report was therefor to analyze eventual effects for Husqvarna AB when changing from a traditional material- and production planing system to a more information intensive one. The result of this report showed effects on decreasing administrational routines and improved flexibility and lead-times.

Produktionsstyrning i fordonsindustrin : ? En fallstudie om MRP och kanban på Scania chassimontering

Produktionsstyrning har sedan länge varit ett område med ökande komplexitet och stegrande krav på samordningen och planeringen av produktionen. Två frågor inom produktionsstyrning som kräver svar är ?Hur mycket ska tillverkas?? och ?När ska det tillverkas??. Att dessa frågor får svar är speciellt viktigt för tillverkande företag inom fordonsindustrin som är dels mycket kapital- och arbetskraftintensiva och dels ofta har omfattande modulsystem i produktionen, vilket innebär att en välfungerande produktionsstyrningsmetodik är essentiell. Två kända produktionsstyrningsmetoder är materialbehovsplanering (MRP) och kanban.

Reducerad kapitalbindning vid Liko AB genom medveten material-
och produktionsstyrning

Syftet med denna studie är att reducera kapitalbindning och effektivisera flödet från prognos till leverans på Liko AB med avseende på mobila lyftar. Kapitalbindning görs i tre områden: komponentlagret, produkter i arbete och färdigvarulagret. Den sammanlagda genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 11,5 miljoner, detta utgör omkring 10% av omsättningen för mobila lyftar. För att reducera kapitalbindningen föreslås en stävan efter ett tankesätt enligt den japanska produktionsfilosofin, där enkelhet och ständiga förbättringar är avgörande. Exempel på åtgärder är kanbanstyrning, mer frekventa inköpsorder samt decentraliserat hantering av köpartiklar.

Produktionsstyrning av reservdelstillverkningen vid Volvo
Lastvagnar AB i Umeå

På Volvo Lastvagnar AB i Umeå tillverkas i huvudsak kompletta lastbilshytter som levereras till fabriker i Göteborg och Ghent, där körklara lastbilar byggs ihop. Fabriken i Umeå tillverkar även lastbilshytter som levereras som byggsatser samt även reservdelar till de hytter som tillverkats i Umeå. De två sistnämnda artikelgrupperna har inte fått samma fokus från företaget som kompletta hytter har och följden är att produktionen inte fungerar tillfredställande. Leveransprecisionen är låg och den inblandade personalen upplever att flödet inte är bra. Syftet med detta projekt har varit att kartlägga flödet av förbehandlade artiklar på VLU samt föreslå åtgärder för att förbättra leveransprecisionen, hanteringen och kapitalbindningen i samma flöde.

Investerinsprocessen ? investering av maskinerinom fordonsindustrin

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Bombardier Transportation i Västerås och är det avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet ? Innovation, produktion och logistik vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.I sin fabrik i Västerås tillverkar Bombardier Transportation strömriktare till tåg. Ett problem företaget har i dagsläget är att de saknar visuell styrning av produktionen. Eftersom många människor är involverade i produktionen är det viktigt att produktionsstatusen visualiseras. Detta för att samtliga involverade snabbt ska få en överblick av det aktuella produktionsläget.

Framtagning av produktionstavlor : Visuell styrning av taktad produktion

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Bombardier Transportation i Västerås och är det avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet ? Innovation, produktion och logistik vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.I sin fabrik i Västerås tillverkar Bombardier Transportation strömriktare till tåg. Ett problem företaget har i dagsläget är att de saknar visuell styrning av produktionen. Eftersom många människor är involverade i produktionen är det viktigt att produktionsstatusen visualiseras. Detta för att samtliga involverade snabbt ska få en överblick av det aktuella produktionsläget.

Reducering av kapitalbindning i mellanlager hos Plannja AB:
genom optimering av lagerstyrning

Plannja AB i Luleå är Skandinaviens ledande byggplåttillverkare och producerar i huvudsak produkter i tunnplåt. Till följd av ökad global konkurrens genomfördes en omorganisation i koncernen, vilken ledde till att företaget numera agerar som både tillverkare och grossist. Höga krav på kundanpassningar har medfört att företagets mellanlager av målade band successivt har ökat till oönskade nivåer vilket innebär hög kapitalbindning. Syftet med detta examensarbete är att föreslå arbetsmetoder med vilka Plannja kan reducera denna kapitalbindning genom förbättrad produktionsstyrning. Implementeringen av dessa arbetsmetoder skall kunna ske utan att stora investeringar krävs.

Kartläggning och analys av kundorderprocessen vid Ericsson AB
i Borås

Ericsson AB i Borås är en del av Business Unit Transmission & Transport Networks (BTTN), en affärsenhet inom Ericssonkoncernen. Enheten tillverkar och tillhandahåller trådlösa och optiska transmissionssystem. På grund av häftiga marknadssvängningar, som stundtals genererar så pass hög orderinläggning att vissa underleverantörer har svårigheter att leverera enligt överkommelse, uppstår materialbrist och leveransförseningar. Denna omständighet och det faktum att vissa kunder inte tillhandahåller Ericsson några prognoser, leder till omfattande omplaneringar som i sin tur medför extra arbete som inte tillför kunden något mervärde. Syftet med examensarbetet har därför varit att kartlägga kundorderprocessen samt huvudplaneringens arbetsrutiner för att sedan analysera och framställa eventuella förbättringsförslag för att reducera antalet omplaneringar.

1 Nästa sida ->