Sök:

Sökresultat:

170 Uppsatser om Medeltida byggnadsteknik - Sida 1 av 12

Takstolarna i Gökhems kyrka. En undersökning av tidigmedeltida byggteknik

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2013. På omslaget felaktigt 2012..

En moders sorg övergår ju varje annan : Familjerelationer ur medeltida mirakelberättelser

Denna studie över medeltida mirakelberättelser har som mål att undersöka familjerelationer under medeltiden genom att studera arbetsfördelning, relationen till barnen och mellan makarna. Syftet är att bidra till tidigare forskning om medeltidens kvinnor, män och barn. Detta genomförs med hjälp av en kvalitativ hermeneutisk metod där förståelsen för periodens politiska, sociala och kulturella föreställningar är centralt. Källmaterial är medeltida mirakelberättelser där detaljer och information utöver det centrala för miraklet utgör huvuddelen av undersökningsmaterialet. Som kompletterande litteratur har bland annat Nina Sjöberg, Ronny Ambjörnsson, Yvonne Hirdman, Janken Myrdal, och Colin Heywood varit centrala.

Medeltida filar enligt Theophilus

Jag hade flera förslag på experiment när jag började kursen, varav tillverkandet av filar var ett av dem. Jag är intresserad av medeltida träarbete, och av verktygen som detta gjordes med, och egentligen av verktyg i allmänhet. Jag har en dröm om att återskapa en så komplett medeltida verktygslåda som möjligt, och detta har lett till att jag funderat en hel del över hur man tillverkar olika verktyg. Inför experimentkursen funderade jag över att tillverka, hyvlar, spånhyvlar, borrar, navare, bandknivar, och filar. Det som verkade mest utmanande, men också svårast (egentligen omöjligt) var filarna, för de andra verktygen visste jag hur de tillverkades, och användes.

Fallen som föll : en studie av kasusbortfall i ett medeltida brev

There is an old saying, that after Epaminondas nothing was ever the same again. In this thesis I will focus on three questions: "Epaminondas the man." Who was he? "Epaminondas the general." How did he change the technique of warfare that made it possible to beat the Spartans? "Epaminondas, founder of cities and wall-builder." How did he build the walls around the cities he initiated, that made them resist enemy attacks for many years to come?While seeking the answers to yhese questions I will make a contextual analysis to get the historical background to all the phenomina involved..

Konstruktionslösningar och deformationer i tre Östgötska medeltida sockenkyrkor

The purpose with this report is to illuminate the construction solutions and the deformations that could exist in medieval parish stone churches. But also to increase the writers understanding how activity forces effect the construction of the churches. With help from literature and a practical study, containing three churches the writers have collected the material that the conclusions and discussions are built upon in this report. The construction of the churches consists of three parts, the wall, the roof and the vault. The construction solutions are similar in the churches disregard of the roof, where the roof trusses are different.


Kvinnan i historien : ?medeltida helgon ? reformationens häxor?

Syftet med följande uppsats är att påvisa hur synen på kvinnan förändrades i och med Vasa-tiden, och den roll reformationen kom att spela, och vilka andra faktorer som påverkade synen på kvinnan från att vara medeltida helgon till att bli reformationens häxor. En poäng är att visa hur attityder till kvinnan är intimt beroende av den officiella religionens föreställningsvärld och värderingar.För att svar på syftet har uppsatsen delats in i två delar.Del I. Ger en kortfattad bild av det svenska medeltida samhället. I denna första del ligger fokus på helgonens betydelse under medeltiden, och en fördjupad studie görs av Heliga Birgitta. Den kvinna som nådde positionsmakt och blev Sveriges enda officiella helgon.Del II.

Fem svenska medeltida cisterciensklosters interaktion med omvärlden : Ett studium av medeltida brev från 1100- och 1200-talen.

I denna uppsats har fem svenska cistercienskloster undersökts med avseende på deras samspel med det omgivande samhället. Undersökningens huvudsakliga källor utgörs av bevarade medeltida brev från 1100- och 1200-talen. Undersökningen har visat att de fem klostren interagerade med sina omgivningar på flera sätt. Enligt breven skedde det främst på så sätt att personer utanför klostrens murar genom sina testamenten donerat egendomar eller pengar till munkarna och nunnorna, ofta med önskan om att få bli begravda där. Även rikets kungar, lokala biskopar samt påvar har varit i kontakt med  klosteranläggningarna; givit dem beskydd, donerat egendomar, tillhandahållit information och givit förmaningar.


Castellon - Brunelleschis runtomsvängade kran

Kandidatuppsats 20 p, Bygghantverksprogrammet vid Institutionen för kulturvård, HT 2006.

Karnevaliska aktiviteter i förskolan - barns tal om sin egen och kamraters lek

Denna studie syftar till att undersöka hur barn talar om sin egen och kamraters lek i förskolan med fokus på det som i litteraturen har kallats för karnevalisk lek. Vidare är syftet att med barns egna perspektiv på lek synliggöra lekens meningsaspekter så som barnen beskriver dem. Studien är kvalitativ och har inspirerats av en fenomenologisk ansats. Empirin har samlats in med hjälp av intervjuer och samtal med barnen. Denna har sedan analyserats med hjälp av teoretiska begrepp från Bachtin, Øksnes och Huizinga.

Sexuella runinskrifter

De sexuella runinskrifterna på lösföremål i det medeltida Norden har ett fascinerande innehåll och ordval. Mig veterligt finns inget samlat verk sedan tidigare om dessa, vilket gör att jag med min uppsats kan bredda runologin i det avseendet. Här går jag igenom sexuella inskrifter, tolkningar och översättningar samt diskuterar skriftbruket i en tid då runskriften levde sida vid sida med latinskrift. Syftet har varit att vara så rakt på sak som möjligt i presentationen av runinskrifterna. Materialet innefattar ett 50-tal inskrifter, vilka finns samlade i ett inskriftsregister längst bak.

De medeltida målningarna i Arbrå kyrka : en typologisk tolkning

The aim of this essay is to investigate the murals in the church of Arbrå, what they portrait and how they can be linked to medieval typology as described in Biblia Pauperum (BP), the Poor Man?s Bible. The aim is also to find out what the purpose was to paint medieval churches and what the function of the paintings was. Arbrå Church was painted around 1520-1530, and almost all of the motifs from the Old Testament can be directly traced back to BP as can one motif from the New Testament. Together these paintings represent most of the important events which make out the foundation of the Christian Cult.

Det medeltida Fårö : en empirisk studie av tre husgrunder på en medeltida ödegård

The aim of the study was to through empirical studies interpret the relation between three partially investigated house foundations, on an abandoned farm in Langhammars on northern Fårö. This relation focused upon two main questions; the time of use and the spatial distribution of the archaeological finds.Trough comparative analysis two of these houses can establish to have been contemporary, the third one is too roughly examined. A discussion about the hypothec idea of two or three contemporary farms was made with a negative result.In house 1 smaller processing of tools of flint has taken place near the fireplace in the larger room. A concentration of pottery was also visible near the fireplace, likely to be connected to cooking and eating. The smallest room in the northeast part of the house could have functioned as a storeroom and/or held workshop activities.The archaeological finds and the distribution of it, strongly indicates that house 1 mostlikely consisted of a dwelling house and house 2 functioned as a workshop; linked to activities with handicrafts.

Från Hyssna till "Huck" : en diskussion om träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive i en kyrka byggd på 1990-talet

Mitt syfte med uppsatsen är att, diskutera träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive i en kyrka byggd på 1990-talet. Fokus ligger på skulpturernas nutida roll inom Svenska kyrkan. Frågeställningarna som jag arbetar efter handlar om vilken relevans/roll som de medeltida skulpturerna har i Hyssna gamla kyrka idag. Arbetet tar också upp frågan om hur skulpturerna i de båda kyrkorna kan tolkas ur en religiös och konstnärlig synvinkel. Avslutningsvis behandlar jag frågan hur skulpturerna i Lundby nya kyrka har utformats för att passa dagens besökare.Mina metoder för uppsatsen har varit litteraturstudier och enkätfrågor som skickats ut till personal till de respektive kyrkorna och till konstnären, Lars ?Huck? Hultgren.

1 Nästa sida ->