Sök:

Sökresultat:

268 Uppsatser om Saab AB - Sida 1 av 18

Saab Qlean : en fyrhjuling för gatan

Examensarbetet har syftat till att ta fram ett koncept för en fyrhjuling för Saab att köra på allmän väg. Projektet har drivits i samarbete med Caran och Saab Automobile.Arbetet har dessutom varit ett unikt samarbete med två andra examensarbeten från andra högskolor som behandlat konstruktion och brukar- och marknadsanalys för fyrhjulingen.Konceptet är en miljövänlig hybridfyrhjuling som går att lägga ner i kurvorna..

Saab kör vidare : En studie om hur varumärket uppfattas idag

Saab är ett varumärke som delas av två olika företag, försvars- och säkerhetskoncernen SaabAB och personbilstillverkaren Saab Automobile, idag ägt av NEVS, National Electric VehicleSweden AB. Här finns en potentiell problematik då två separata företag delar sammavarumärkesnamn och kan ha olika strategier för hur varumärkesarbetet bör fortgå. Syftet meduppsatsen är att beskriva hur varumärket Saab uppfattas idag vilket har undersökts genomfokusgrupper och en enkätstudie. Studien utgår från konsumenters associationer och resultatetvisar att Svenskt Tradition utgör en viktig del av varumärkesbilden. Överlag har Saab en bred,homogen och positiv varumärkesbild där varumärket Saab representerar båda de bolag somdelar varumärkesnamnet.

Rekonstruktionen av Saab - rätt eller fel?

Problemformulering: Företagsrekonstruktion har blivit mer och mer vanligt nuförtiden. Ett exempel på detta är Saabs företagsrekonstruktion. Denna rekonstruktion har blivit ifrågasatt av många, vilket väckte vårt intresse.Syfte: Syftet med uppsatsen är att se om rekonstruktionen av Saab föll ut på ett tillfredställande sätt, det vill säga kom Saab ut denna som ett starkare företag.Metod: Under arbete har frågor tillämpbara för intervjuerna framställts, där frågor av öppen karaktär utformats. detta för att få ett underlag om tänkbara anledningar och kommentarer om rekonstruktionen föll ut på ett bra sätt.Slutsats: Rekonstruktionens förfarande har genomförts på ett tillfredställande sätt, dock är Saabs fotlevnad ännu oviss på grund av hur samarbetet med Spyker kommer att fortlöpa..

Från IAS 39 till IFRS 9 : En förenklad och förbättrad standard?

Saab är ett varumärke som delas av två olika företag, försvars- och säkerhetskoncernen SaabAB och personbilstillverkaren Saab Automobile, idag ägt av NEVS, National Electric VehicleSweden AB. Här finns en potentiell problematik då två separata företag delar sammavarumärkesnamn och kan ha olika strategier för hur varumärkesarbetet bör fortgå. Syftet meduppsatsen är att beskriva hur varumärket Saab uppfattas idag vilket har undersökts genomfokusgrupper och en enkätstudie. Studien utgår från konsumenters associationer och resultatetvisar att Svenskt Tradition utgör en viktig del av varumärkesbilden. Överlag har Saab en bred,homogen och positiv varumärkesbild där varumärket Saab representerar båda de bolag somdelar varumärkesnamnet.

Konstruktion Signalgenerator

SAAB Aerotech division FGR in Arboga builds and develops equipment and components used in both military and civilian applications. To build a test system for a specific project that SAAB is responsible for requires a simple signal generator that can provide a pulse modulated signal. The need to buy a new advanced signal generator for example from Agilent is not as profitable as the instrument is expensive and contains features that SAAB does not require in their applications and test systems. That was the reason why SAAB offers two students a thesis where the goal is to construct a signal generator in accordance with what SAAB requests.This thesis contains several different phases. The first step was a meeting with our supervisor Mats Bergman and by reading the data sheets for components to be used in the project, with these information and specifications that we have received from SAAB we started to construct the signal generator.What we did during the construction work was to simulate and draw a schematic to be able to design the circuit board.

Kvinnligt chefskap : En kvalitativ studie av Saab Aerotechs kvinnliga och manliga chefers erfarenheter

Företag i Sverige styrs till största delen av män, Saab Aerotech är inget undantag. Med anledningen av detta är vårt syfte med den här studien att undersöka Saab Aerotechs chefers erfarenheter av kvinnligt chefskap.Uppsatsen är kvalitativ och baserad på intervjuer, urvalet består av fyra kvinnliga och fyra manliga chefer på Saab Aerotech. Vi har i vårt arbete valt att använda oss av Human Relations där den teoretiska grunden är organisationsteorin vilken bidrar till att förstå och förklara organisationer, samt Hirdmans genussystem och Kanters möjlighetsstruktur som belyser strukturella bestämmelser över beteende i organisationer.Resultatet visar att både individuella och organisatoriska faktorer möjliggör kvinnligt chefskap, Saab Aerotech är en öppen organisation som arbetar aktivt med att försöka ge kvinnorna möjligheten att avancera och är inte i sig hindret för kvinnligt chefskap. Detta stämmer inte riktigt överens med vad som framkommit av tidigare forskning..

Utvärdering av kalibreringsmetoder för modväxlande kammare

Vår uppgift var att praktiskt genomföra och utvärdera två kalibreringsmetoder för modväxlande kammare hos Saab Avionics AB i Linköping. En metod som Saab Avionics använder och en metod enligt europeisk civil flygstandard, EUROCAE ED- 14D kapitel 20.6. Uppgiften löstes genom att utföra mätningar enligt de två kalibreringsmetoderna och därefter analysera mätdata i MatLab. Vi hann med att göra Saab Avionics kalibreringsmetod i samtliga mätpunkter som krävdes för utvärderingen, men bara drygt halva kalibreringen enligt europeisk civil flygstandard. Utifrån de mätningar vi gjort kan vi dra följande slutsatser: Båda kalibreringsmetoderna säger att Saab Avionics modväxlande kammare uppfyller respektive krav när den är olastad.

Ledtidsreducering vid Saab Training Systems Ab : Lead time reduction at Saab Training Systems AB

Detta examensarbete är utfört på Saab Training Systems AB i Huskvarna. Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och säljer kompletta militära träningssystem.Syftet med arbetet var att minska ledtiderna, då korta leveranstider blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Arbetet innebar en kartläggning av nuvarande reserv- och reparationsflöde samt att identifiera problem och komma fram till förbättringsförslag.Vidare har vi studerat reservdelslagrets lagernivå och dess kapitalbindning.Arbetet genomfördes med hjälp av intervjuer med berörd personal, observationer, enkätundersökning samt statistiska studier. Vi har även arbetat med Supply Chain Operations Reference Model som är en öppen referensmodell med vars hjälp man kan kartlägga, förändra och optimera sin verksamhet.Saab Training Systems har som mål att ledtiderna för reservdelsflödet och reparationsflödet skall vara 14 dagar, men i själva verket är det inte så. Dessa ledtider är idag längre, hur långa är dock oklart.De långa ledtiderna beror främst på att i flödena förekommer det mycket passiv tid.

Synkroniserad insamling av videoström från flera analoga källor

Arbetet bygger på att modernisera Saab AB:s kamerasystem med videoservrar. Systemet ska kunna samla in ett antal analoga videoströmmar och omvandla de till digitala. Kamerorna är utav bildformaten NTSC och PAL vilket innebär att de har olika bilduppdateringshastigheter. Det medför att en fördröjning kommer ske i PAL-strömmen. En programvara ska utvecklas för att ta in dessa strömmar, spara och synkronisera de..

Utvärdering av MK F1500 testutrustning

SAAB Support and Services, som är servicecenter för flygplanskomponenter, utför idag huvuddelar av sina mätningar manuellt, mätningar som ibland kan ta upp till fyra dagar. För att höja noggrannheten samt öka effektiviteten köpte de år 2007 in ett automatiskt testkoncept från MK Test systems.I examensarbetet har vi först undersökt den inköpta utrustningen.Sedan har vi tagit fram rutiner för kalibrering av utrustningen som klarar SAAB:s krav. Därefter har vi arbetat fram kravspecifikationer och instruktioner för hur utrustningen ska användas. Under arbetets gång har vi samlat in information för att kunna göra en utvärdering av hur lämplig utrustningen är att använda för att testa flygplanskomponenter.Arbetet resulterade huvudsakligen i tre st manualer som går igenom tre olika områden; kalibrering, kablagetest och ett standardtest för t.ex.paneler och styrboxar..

Att finna glappen : En studie om upplevelsen av Saabs varumärke

Problemformulering: Saab som varumärke är ett så kallat företagsvarumärke. För att ett företag ska lyckas bygga upp ett framgångsrikt företagsvarumärke är det viktigt att fokusera på tre delar, vision, kultur och image. Dessa tre delar bör stämma överens i så stor utsträckning som möjligt. Om det finns glapp mellan de olika delarna är det viktigt att företaget upptäcker dessa glapp och arbetar för att minska eller eliminera dessa. Saab ska under hösten 2007 genomföra en webbaserad kundundersökning angående deras varumärket och behöver inför den få en indikation på hur dagsläget ser ut.Syfte: Att undersöka vilken bild beställare och användare av Saabs produkter har av Saab som företag och varumärke.

Arbete med behörighetsadministration och åtkomstkontroll i större företag

I takt med att IT har brett ut sig har det uppstått nya former av hot och risker. Arbetet med behörighetsadministration och åtkomstkontroll är en central del av säkerhetsarbetet vid ett företag. Detta arbete innebär bland annat upprättande av rättigheter för användare så att dessa enbart får åtkomst till den information och de applikationer som de behöver i sitt dagliga arbete.Denna studie är utförd på CSC i Linköping, samt Saab AB Linköping och behandlar det säkerhetsarbete som utförs avseende behörighetsadministration och åtkomstkontroll. Inom båda företagen är säkerhetsmedvetenheten hög, vilket till stor del beror på att det återfinns mycket information av sekretessbelagd karaktär och till och med rena försvarshemligheter.Framkommit i denna studie är att både CSC och Saab har väl dokumenterade rutiner för behörighetsadministration. Problematiken vad gäller behörighetsadministration på CSC och Saab ligger i att överblickbarheten inte är särskilt tillfredställande då de har många applikationer, var och en med sitt eget åtkomstkontrollsystem..

Autonom landning med UAV

Saab AB pågår projekt vilka har till syfte att utveckla en obemannad flygfarkost (UAV) som komplement till vanliga flygplan, exempelvis Gripen. För att kunna göra detta behöver SAAB samla kunskaper om UAV:er i allmänhet och detta examensarbete är en del i denna process. Detta examensarbete har utförts hos Saab AB, avdelningen Future Products i Linköping. Syftet var att ta fram styrlagar som möjliggör autonom landning för en UAV. Även en kortare utredning om vilka sensorer som kan komma att behövas ingick i examensarbetet.

Analys av leveransprecision från leverantörer till Saab Aerosystems

Saab Aerosystems anser sig har i dagsläget problem med leveransprecision från leverantörer in till produktion. Tidsfönstret leverantörerna har att förhålla sig till är en vecka före och efter det utlovade datumet. En stor del av leveranserna faller utanför den givna tidsramen i dagsläget. Detta är bakgrunden till att detta examensarbete har utförts. Saab Aerosystems var i initieringsfasen av detta projekt inte säkra på var den bakomliggande orsaken låg till denna låga leveransprecision och därför är det där projektet börjar.

Utveckling av SAAB 340 Linjeunderhåll för flygbolaget NextJet

Flygbolaget NextJet fick i januari 2012 eget Part-145 godkännande för att till en början bedriva linjeunderhåll. Detta examensarbete har gått ut på att skapa ett förslag för hur A-checkspaketen kan se ut för flygplanstypen SAAB 340. För att göra detta, gavs det av NextJet flera manualer och dokument kring SAAB 340. Processen har därefter delats upp i fyra olika faser för att slutligen få det önskade resultatet. I fas ett gjordes en initial kartläggning av de enskilda arbetena, s.k.

1 Nästa sida ->