Sök:

Sökresultat:

48120 Uppsatser om Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Sida 1 av 3208

Plötsligt hÀnder det... : En studie om slumpens/tillfÀlligheternas pÄverkan pÄ mÀnniskors studie- och yrkesval.

I alla tider har mĂ€nniskan pĂ„verkats av tillfĂ€lligheter i livet. Är vi som flugor pĂ„ ett klibbigt flugpapper? Lockas vi av tillfĂ€lligheterna till de studie- och yrkesval vi gjort i livet? Syftet med denna undersökning Ă€r att studera just tillfĂ€lligheters pĂ„verkan pĂ„ mĂ€nniskor i deras studie- och yrkesval. Studien har genomförts med en kvantitativ metod med hjĂ€lp av en enkĂ€t med slutna och öppna svarsalternativ. Studien utfördes bland yrkesarbetande med varierande utbildningsbakgrund i Stockholm med omnejd.

Studie- och yrkesvalsprocessens möjligheter och begrÀnsningar

Studie- och yrkesvÀgledning ska göras utifrÄn elevens behov och förutsÀttningar. Studie- och yrkesvÀgledare ska ha kunskap och kompetens för att ge stöd utifrÄn varje individs enskilda behov. Syftet med denna studie Àr att studera studie- och yrkesvÀgledares beskriver sina upplevelser av arbete med vÀgledning och studie- och yrkesval hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsÀttningar. Uppsatsens frÄgestÀllningar Àr hur studie- och yrkesvÀgledare arbetar med vÀgledning och hur de uppfattar studie- och yrkesval hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsÀttningar. Som undersökningsmetod har kvalitativ metod anvÀnds, dÀr sex studie- och yrkesvÀgledare pÄ gymnasieskolor och gymnasiesÀrskolor har intervjuats.

?Hon blÄste mig?: En studie kring elevers förvÀntningar pÄ studie- och yrkesvÀgledning

Detta examensarbete tar upp frÄgan om vilka tidigare erfarenheter gymnasieelever i Ärskurs 1 har av studie- och yrkesvÀgledning pÄ grundskolan i Ärskurs 9, deras syn pÄ studie- och yrkesvÀgledarens yrkesroll i grundskolan, studie- och yrkesvÀgledarens arbetsuppgifter samt elevers förvÀntningar gÀllande studie- och yrkesvÀgledning. Undersökningen i arbetet genomfördes med en kvalitativ metod dÀr vi har anvÀnt oss utav intervjuer med Ätta gymnasieelever för att vi skall kunna fÄ en överblick om vad för erfarenheter de har av en studie- och yrkesvÀgledare. För att vi skall kunna tolka resultatet har vi anvÀnt oss utav HÀgg & Kuoppas samtalsmodell, Donald E. Supers teori och Angelöw och Johnssons rollteorier. Resultatet visar vilka erfarenheter gymnasieelever har haft med sina studie-och yrkesvÀgledare och Àven vad som har pÄverkat dem i deras beslut gÀllande gymnasievalet.

Mig pÄverkar de inte! Studie- och yrkesvÀgledares förhÄllningssÀtt till gymnasieskolornas marknadsföring

Vi har valt att studera hur studie- och yrkesvÀgledare som arbetar pÄ vÀgledningscentrum i Göteborg förhÄller sig till gymnasieskolornas marknadsföring. Yrkesetiken för studie- och yrkesvÀgledarna Àr att de ska vara neutrala i sina samtal med eleverna. Gymnasieskolornas marknadsföring fokuserar inte enbart pÄ eleverna utan Àven pÄ studie- och yrkesvÀgledarna. Vi vill i vÄrt arbete se hur studie- och yrkesvÀgledarna förhÄller sig till de etiska riktlinjerna om att vara neutral i sin vÀgledning med eleverna nÀr gymnasieskolornas marknadsföring Àven riktas till dem. VÄr frÄgestÀllning Àr: ? Vad anser studie- och yrkesvÀgledare om marknadsföringen? ? Hur upplever studie- och yrkesvÀgledare marknadsföringen och dess effekter? ? Hur förhÄller sig studie- och yrkesvÀgledare till marknadsföringen mot eleverna? Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med nio studie- och yrkesvÀgledare.

MÄngkulturell vÀgledning-finns den? : En undersökning om mÄngkulturell vÀgledning pÄ Komvux

Denna studie handlar om mÄngkulturell vÀgledning. Syftet med vÄrt forskningsarbete Àr att ta reda pÄ om mÄngkulturell vÀgledning finns i verkligheten och i sÄ fall hur tre studie- och yrkesvÀgledare definierar mÄngkulturell vÀgledning och hur det bedrivs pÄ Komvux. Men vidare Àr det ÀndÄ viktigt att undersöka hur en verklig situation stÀmmer överens med den litteratur som finns pÄ ÀmnesomrÄdet. Vi har arbetat med den kvalitativa metoden. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre studie- och yrkesvÀgledare.

Studie- och yrkesvÀgledarens förutsÀttningar att utföra sitt uppdrag : -ur ett ledarskaps- och organisations perspektiv

Syftet med min undersökning var att belysa förutsÀttningen för studie- och yrkesvÀgledaren att utföra sitt uppdrag beroende pÄ rektors strategier att implementera studie- och yrkesvÀgledning i hela organisationen. Detta Àmnade jag belysa pÄ en kommunal gymnasieskola ur ett ledarskaps och organisationsperspektiv. De tvÄ frÄgestÀllningarna var pÄ vilket sÀtt pÄverkas studie- ochyrkesvÀgledarens förutsÀttningar att utföra sitt uppdrag beroende av hur implementeringen av att studie- och yrkesorienteringen skett i organisationen samt pÄ vilket sÀtt ledarskapet och organisationen av studie- och yrkesvÀgledningen kan underlÀtta för studie- och yrkesvÀgledarenatt utföra sitt uppdrag i organisationen. Jag utförde undersökningen med hjÀlp av kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer. I undersökningen intervjuades tre rektorer och tre studie- och yrkesvÀgledare.

Hur uppfattar lÀrare titeln studie- och yrkesvÀgledare

Syftet med examensarbetet Àr att undersöka vad lÀrarna tror sig veta om professionen studie- och yrkesvÀgledare. Studien undersöker vilken betydelse verksamma lÀrare lÀgger i titeln studie- och yrkesvÀgledare samt att, utifrÄn ett lÀrarperspektiv, undersöka om studie- och yrkesvÀgledare Àr en relevant titel för uppdraget. Det Àr bÄde en kvantitativ och kvalitativ studie som Àr avgrÀnsad till en kommun i södra Sverige. LÀrarna i kommunen, som har en studie- och yrkesvÀgledare pÄ sin arbetsplats, har besvarat ett formulÀr, en ostrukturerad intervju. LÀrarna har besvarat frÄgor om hur de uppfattar titeln studie- och yrkesvÀgledare och dennes arbetsomrÄden och kompetens.

Etiska dilemman pÄ Stockholms Jobbtorg : Ur ett studie- och yrkesvÀgledarperspektiv

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur studie- och yrkesvÀgledare pÄ Jobbtorg arbetar med de dilemman som kan uppstÄ kring de etiska riktlinjerna. Författarnas hypotes har varit att det Àr svÄrt att tillÀmpa de etiska riktlinjerna i en mÄlstyrd verksamhet som Jobbtorg. En kvalitativ metod har anvÀnds dÀr fem slumpmÀssigt utvalda studie- och yrkesvÀgledare pÄ Jobbtorg Stockholm har intervjuats. Resultatet visar pÄ att studie- och yrkesvÀgledarna upplever dilemman kring deras yrkesetik, men har utarbetat olika strategier för att hantera dessa dilemman. Det visade sig att studie- och yrkesvÀgledarna hade skapat sig ett stort arbetsutrymme kring studie- och yrkesvÀgledningen pÄ Jobbtorg.

Vem vÀgleder pÄ de fristÄende skolorna. Om den nya skollagen antas, kommer denna att innebÀra nÄgon förÀndring?

VÄrt syfte med detta examensarbete var att undersöka vad ledningen pÄ ett antal friskolor pÄ grundskolenivÄ har för Äsikt om den eventuellt nya skollagen avseende den nya skollagen. Det vi ocksÄ ville ha mer kunskap om Àr vad de har för instÀllning till studie- och yrkesvÀgledning och vad det Àr som gör att en del friskolor vÀljer att inte anstÀlla en utbildad studie- och yrkesvÀgledare. I det eventuellt nya skollagsförslaget angÄende studie- och yrkesvÀgledning stÄr det att elever ska ha tillgÄng till sÄdan kompetens att deras behov av vÀgledning tillgodoses. Informanterna i vÄrt examensarbete Àr eniga om att tillgÄng till sÄdan kompentens Àr det samma som en utbildad studie- och yrkesvÀgledare. VÄra informanter anser att det Àr mycket viktigt med vÀgledning samt att studie- och yrkesvÀgeldaren har relevant utbildning.Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning för att fÄ ett större djup i vÄrt resultat.

Att inspirera medarbetare till att leva ett hÀlsosamt liv : En studie om förebyggande hÀlsoarbete

En jÀmförande studie av storbankernas ekonomistyrning pÄ regional nivÄ dÀr fokus i huvudsak har legat pÄ planering och prognostisering. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ studie med hjÀlp av bland annat intervjuer. Undersökningens slutsatser i huvuddrag:Budgetens betydelse har minskat. AnvÀndning av icke-finansiella mÄtt har ökat.Kundernas behov stÄr i centrum..

Att finna sig sjÀlv : Hur studie- och yrkesvÀgledare i skolan arbetar med att bidra till elevers sjÀlvkÀnnedom

NÀr elever besöker studie- och yrkesvÀgledaren bÀr de pÄ en förhoppning om att fÄ reda ut personliga egenskaper, men denna förhoppning besannas inte. Forskning kring hur studie- och yrkesvÀgledare arbetar med sjÀlvkÀnnedom Àr mindre omfattande, vilket ger oss en anledning till att studera Àmnet. Syftet med studien Àr att fÄ en insikt hur vÀgledare arbetar med sjÀlvkÀnnedom och hur betydelsefullt det Àr i en studie- och yrkesvalsprocess. Ett annat syfte med studien Àr att studera hur studie- och yrkesvÀgledarna sjÀlva ser pÄ sjÀlvkÀnnedom. Studiens valda metod Àr kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer. Studie- och yrkesvÀgledarna som intervjuades var till antalet Ätta och hÀlften av de intervjuade vÀgledarna arbetar pÄ grundskolan och andra hÀlften pÄ gymnasieskolan.I resultatet framkommer det att studie- och yrkesvÀgledarna anser att det Àr deras uppgift att bidra till elevers sjÀlvkÀnnedom.

Stress i arbetslivet för studie- och yrkesvÀgledare

Stress och sjukskrivningar i samband med stress har ökat radikalt de senaste Ären. Arbetsbelastningen och kraven pÄ individer ute i arbetslivet verkar ha blivit allt svÄrare att klara av. Detta examensarbete handlar om en grupp studie- och yrkesvÀgledare och deras relation till stressutlösande faktorer. Jag har utifrÄn en kvantitativ enkÀt undersök-ning försökt fÄ svar pÄ min problemformulering om i vilka avseende upplever studie- och yrkesvÀgledare negativ stress och hur kan de upplevda stressreaktionerna knytas till den subjektiva arbetssituationen? Jag kommer i denna uppsats att presentera att studie- och yrkesvÀgledare Àr en yrkes-grupp som mÄr förvÄnansvÀrt bra.

MÀnniskorna i organisationen - En studie om en gemensam plattforms betydelse för studie- och yrkesvÀgledare

Denna uppsats handlar om Enheten för vÀgledning, en enhet dÀr studie- och yrkesvÀgledarna ingÄr i samma organisation ? en sÄ kallad gemensam plattform - och har en gemensam vÀgledningschef. Syftet Àr att belysa och analysera organisationens betydelse för studie- och yrkesvÀgledarnas yrkesutövning. FrÄgor vi stÀller oss Àr vilka organisatoriska faktorer som pÄverkar studie- och yrkesvÀgledarnas möjligheter att utföra och pÄverka sitt arbete. För att besvara vÄra frÄgestÀllningar har vi anvÀnt en kvalitativ metod i form av intervjuer med fem studie- och yrkesvÀgledare verksamma i Enheten för vÀgledning.

Jag finns hÀr för eleven : Etik inom studie- och yrkesvÀgledning.

Denna uppsats handlar mycket om hur man som studie- och yrkesvÀgledare kan agera nÀr vi stÀlls inför etiska frÄgestÀllningar. I uppsatsen förklaras Àven vad etik egentligen Àr och vad som Àr skillnaden mellan etik och moral. Uppsatsen Àr kvantitativ och undersökningen har gjorts i form av att enkÀter skickats ut till samtliga yrkesverksamma studie- och yrkesvÀgledare i en svensk kommun. De studie- och yrkesvÀgledare som har deltagit i undersökningen har bl.a. givit tips om hur man kan agera nÀr man stöter pÄ ett etiskt dilemma, de har givit sin syn pÄ om de etiska frÄgestÀllningarna har ökat eller minskat under de senaste Ären och de har Àven givit förslag pÄ vilka etiska frÄgestÀllningar som man stöter pÄ dÄ och dÄ som yrkesverksam studie- och yrkesvÀgledare..

"Den autonoma studie- och yrkesvÀgledaren": En kvalitativ studie om hur rektorer samt studie- och yrkesvÀgledare arbetar med studie- och yrkesvÀgledning.

Studie- och yrkesvÀgledning ska bidra till att ge eleverna anvÀndbara kunskaper och fÀrdigheter i form av praktiska arbetslivserfarenheter, studiebesök eller utbildningsinformation. Möten med studie- och yrkesvÀgledare ska bidra till att öka möjligheten för elever att fatta vÀl övervÀgda studie- och yrkesval. Uppsatsen syftar till att fÄ en fördjupad kunskap om arbetet med studie- och yrkesvÀgledning. Fokus ligger pÄ hur studie- och yrkesvÀgledare upplever organisation, ledarskap och kommunikation pÄ skolorna.. Empirin Àr grundad pÄ sammanlagt nio intervjuer med rektorer och studie- och yrkesvÀgledare som arbetar pÄ fem olika skolor i fyra olika kommuner i Norrbotten.Resultatet pÄvisar att det fortfarande finns mycket att utveckla i arbetet med studie- och yrkesvÀgledning inte minst nÀr det gÀller samarbetsformer, kommunikation och ledarskap.

1 NĂ€sta sida ->