Sök:

Sökresultat:

96 Uppsatser om Vattenkraft - Sida 1 av 7

Undersökning om möjligheten till småskalig vattenkraft i Björkefalls kvarn

I dagsläget när intresset för miljövänlig energi ökar, ses den småskaliga Vattenkraften som ett sätt att minska Sveriges import av energi. I Sverige finns det tusentals nedlagda kvarnar och små Vattenkraftstationer som med små medel skulle kunna börja leverera energi. I Björkefall i Olofströms kommun finns en privatägd och övergiven kvarn. Detta arbete undersöker möjligheterna till en småskalig Vattenkraftstation i denna åt Olofströms Kraft AB.Småskalig, Vattenkraft, elkraft, generator, turbin .

Strömmande vattenkraft i Amazonas : En förstudie i Leticia, Colombia

Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete i ämnet maskinteknik med inriktning bistånd genomfört vårterminen 2010. Arbetet är ett samarbete med den svenska organisationen Ankarstiftelsen, som har bistått studenterna med kontakter i Leticia, Colombia.Arbetet har varit förlagt dels i Sverige och dels i Leticia, Colombia och har bestått av en förstudie i Leticia samt en litteraturstudie. Målet med arbetet har varit att ta fram ett förslag på lämplig placering och val av turbinsystem, utifrån de förutsättningar som finns i området.Rapporten presenterar olika metoder för elproduktion i Amazonasregionen, turbinsystem anpassade för strömmandeVattenkraft och resultat från förstudien.Rapporten presenterar ett förslag där en turbin av modellen Darrieus installeras på en ponton vid samhället Milagrosa. Turbinen beräknas i dagsläget täcka det elbehov som finns i samhället. Dock kvarstår finansieringsfrågan..

Småskalig vattenkraft :

Small hydropower plants have been an important source for electricity for many years. During the 70?s the general thought was that nuclear was the future. Around 2000 small waterpower plants were shut down. It wasn?t profitable to invest in.

Många bäckar små, blir det bättre då? : En studie om den småskaliga vattenkraftens för- och nackdelar ur ett miljöperspektiv

Idag står vi inför flera miljöproblem som exempelvis klimatpåverkan och förlust av biologisk mångfald. Vattenkraften är en förnybar energikälla som kan producera el med låga utsläpp av växthusgaser. Sverige har en lång tradition av att utnyttja vattnet som energikälla och har det senaste århundradet byggt ut en majoritet av de svenska vattendragen med Vattenkraftverk. Idag står Vattenkraften för nästan hälften av Sveriges elproduktion och bidrar till Sveriges låga utsläpp av växthusgaser. Samtidigt anses Vattenkraften påverka den biologiska mångfalden och vattendragen negativt. Av ungefär 2100 kraftverk står de 200 största för över 90 % av elproduktionen. Det finns alltså ett stort antal småskaliga kraftverk som bidrar med en liten del elproduktion samtidigt som de riskerar att påverka vattendragen negativt. Syftet med den här studien var att undersöka om elproduktionen från småskalig Vattenkraft är försvarbar sett till dess miljöpåverkan.

Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Vattenfall AB
Vattenkraft: fallstudie av Messaureprojektet

Alla arbetsgivare har enligt lag ett huvudansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet. Ledningssystem för arbetsmiljö är en lagstadgad skyldighet för alla som bedriver någon form av verksamhet. Vattenfall AB Vattenkraft är sedan år 2001 certifierat enligt AFS 2001:1, Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Som ägare av flertalet större dammar har Vattenkraftkoncernen efter nya krav och riktlinjer kring dammsäkerhet fattat ett beslut angående förstärkningsåtgärder på dammar med allvarliga brottskonsekvenser.

Kvalitetsaspekter - ett sätt att konkretisera och värdera förbättringsområden: en fallstudie vid Vattenfall AB Vattenkraft

Ett sätt att skapa systematik, struktur och rutiner i företagets kvalitetsarbete är att använda ett kvalitetsledningssystem. Ett ledningssystem är effektivt för att säkra tillfredställelse för både kunder och övriga intressenter, genom bland annat högre lönsamhet och säkrare produkter. Ledningssystem finns, förutom för kvalitet, även för ett antal andra arbetsområden såsom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi. Företag kan nå samordningsfördelar genom att integrera sina olika ledningssystem. Vanligt är att systemen för kvalitet, arbetsmiljö och miljö integreras.

Analys och värdering av miljöledningssystemets nytta och
bidrag till miljöförbättring inom Vattenfall AB Vattenkraft

Användandet av miljöledningssystem som ett verktyg i företags miljöarbete har vuxit fram med miljöarbetets utveckling. Miljöarbetet har genomgått stora förändringar och dess komplexitet har ökat. Idag krävs ett mer strukturerat och systematiskt arbetssätt som resulterat i miljöledningssystemens framväxt. Åsikterna gällande miljöledningssystemens funktion, nytta och bidrag till miljöförbättring har dock gått isär. Inom Vattenfall AB Vattenkraft bedrivs miljöledningsarbete enligt de mest kända och utbredda internationella standarderna ISO 14001 och EMAS.

Produktionsplanering och vattenvärden : En studie av produktionsplanering för regleringsbar vattenkraft vid Skellefteå Kraft AB

Syftet med detta examensarbete var att på uppdrag av Skellefteå Kraft AB studera produktionsplanering för regleringsbar Vattenkraft och avgöra hur vatten i ett magasin kan värderas. Vidare skulle även en applikation skapas för att kunna beräkna dessa vattenvärden. Produktionsplanering för Vattenkraft visade sig oftast delas upp i tre nivåer, i en lång-, säsong- och korttidsplaneringsdel, där detaljrikedomen i modellbeskrivningarna ökar med minskande tidshorisont. Anledningen till uppdelningen är en följd av att både noggrannhet och långsiktighet önskas, tanken är därmed att låta den högre nivån ge den lägre en långsiktighet den annars saknat. Möjliga kopplingar mellan nivåerna diskuterades, där en priskoppling genom vattenvärden argumenterades för att vara den bästa. Därefter studerades metoder för vattenvärdeberäkningar och matematiska villkor för optimal produktion, varvid ett eget program i Matlab kunde skrivas. Programmet beräknar vattenvärden vid en enmagasinmodell utifrån tillrinnings- och prisprognoser, där prognoserna tillåts att delas upp i ett valfritt antal scenarion. Testkörningar av programmet visar att vattenvärdena går ned inför en prognostiserad vårflod, för att på så vis skapa plats åt det inkommande vattnet.

Teknikhistoria, en beskrivning av hur energibehovet löstes vid uppfordring av vatten och malm ur gruvorna.

Syftet med arbetet är att få kunskaper om hur energibehovet löstes inom gruvbrytningen från 1200-1300 talen fram till början av 1900 talet. Jag har studerat tekniken som användes vid gruvorna runt Åtvidaberg. Anledningen till detta är att här finns flera olika energikällor representerade. Dessutom startade gruvbrytningen tidigt, kanske redan på 1200 talet och har därför satt sin prägel på det samhälle som växte fram runt gruvhanteringen. Energibehovet har hela tiden ökat inom gruvbrytningen.

EU: s ramdirektiv för vatten: konsekvenser för svensk
vattenkraft

EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft i december år 2000 och syftar till att för framtiden skapa en gemensam vattenpolitik i EU. Direktivets överordnade mål är att uppnå en tillfredsställande miljökvalitet i samtliga naturliga ytvatten i Europa. Kraftigt påverkade vatten ska endast nå upp till ett bästa möjliga tillstånd där mänsklig verksamhet fortfarande tillåts. I Sverige leds vattenförvaltningen av den nybildade Vattenmyndigheten. Direktivet, dess förarbeten och implementering i Sverige undersöks i examensarbetet.

EU:s ramdirektiv för vatten: konsekvenser för svensk vattenkraft

EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft i december år 2000 och syftar till att för framtiden skapa en gemensam vattenpolitik i EU. Direktivets överordnade mål är att uppnå en tillfredsställande miljökvalitet i samtliga naturliga ytvatten i Europa. Kraftigt påverkade vatten ska endast nå upp till ett bästa möjliga tillstånd där mänsklig verksamhet fortfarande tillåts. I Sverige leds vattenförvaltningen av den nybildade Vattenmyndigheten. Direktivet, dess förarbeten och implementering i Sverige undersöks i examensarbetet. De flesta vattenförekomster i direkt anslutning till Vattenkraftanläggningar har preliminärt klassificerats som kraftigt modifierade och omfattas då av de mindre ambitiösa miljömålen.

Förutsättningar att utforma stationsbatterier i vattenkraftverk med Li-jonteknik

In hydropower plants it is necessary to always have local power supply. Therefore, the plants are equipped with batteries as stationary back up power. Vattenfall Vattenkraft is using lead acid batteries but has been investigating alternatives to replace them. The aim of this study is to investigate the potential of using Li-ion technology as back up power.The study showed that Li-ion batteries have many qualities. The Li-ion technology will decrease the space and maintenance demand.

Leverantörer av utrustning och tjänster försmåskalig vattenkraft

Svensk Vattenkraftförening har upplevt behov av att hänvisa till branschens tjänsteleverantöreroch leverantörer av komponenter till småskaliga Vattenkraftverk vid förfrågningar fråninternationellt och inhemskt håll. Detta examensarbete har gjorts med syfte att möta detta behov,genom att kartlägga företag aktiva inom branschen småskalig Vattenkraft.Utifrån initiala undersökningar och litteraturstudier bearbetas en modell fram för hurenkätundersökningen ska presentera samlad information. De samlade koncept och meningar somskapats under förstudien används för att utforma en lista av aktiviteter som hör till processen attstarta, driva och underhålla ett Vattenkraftverk. Stöd för att aktiviteternas förekomst tas från olikaregister över liknande branschers kategoriseringar och branschföretagsverksamhetsbeskrivningar. Detta sammanvägt med de svar som samlats in från intervjuer ochenkäter skapar ett ramverk med fördefinierade aktiviteter.De huvudsakliga metoder som använts för att identifiera branschens aktörer, är att intervjua enhandfull ägare av småskaliga kraftverk samt kontakta de kraftverksägare och medlemmar iSvensk Vattenkraftförening som uppgett e-postadress.

Reinvestering i småskalig vattenkraft

I detta examensarbete behandlas investeringsalternativ för småskalig Vattenkraft. Arbetet som riktar sig mot Skellefteå Kraft AB:s anläggningar, har således gåtts igenom, vartefter kandidater lämpliga för en reinvestering tagits fram med passande tekniker. Vidare nämns om dessa tekniker är lämpliga för minskning av förlusterna vid storskaliga utskov. De småskaliga anläggningarna är fördelade på två åar, Rickleån och Åman. I vardera finns två kraftverk som behandlas i detta arbete, Fredriksfors och Sågforsen i Rickleån, samt Åman övre och nedre i Åman.

Den geografiska, funktionella och processorienterade organisationen : en fallstudie av Holmen Skog, SCA Skog och Sydkraft Vattenkraft

This thesis reports on a case study of two different organisational forms in the Swedish forest industry; the geographic and the functional organisation. The work in the geographic organisation is carried out within districts under the supervision of an overall responible district manager, where as in the functional organisation the work has been divided into functions headed by function managers. Forest magement, logging and wood purchases are examples of such functions. The general idea of the functional organisation is having the functions working over a larger geographic unit, without subdividing district boundaries of the region. Also a third organisational form of current interest for the forest industry; the process orientated organisation, is analyzed in the case study. Here, a company outside the forest industry has been analyzed, since no forest company was considered to have made as much progress of changing organisation to process orientation. In the report I present the results from qualitative interviews, where I give the reader a picture of the motives behind each organisational form, what the form implies for some of the company?s interested parties and the organisations? views on future organisational development.

1 Nästa sida ->