Sök:

Sökresultat:

152 Uppsatser om Automatisering - Sida 1 av 11

Automation of ordering

En automatiserad beställningsprocess resulterar i olika effekter för detaljisten och beror till stor del på vilken grad av Automatisering som uppnåtts och den rådande situationen. Automatiseringen ställer höga krav på ett korrekt lagersaldo, där återförsäljaren har svårigheter med svinn, stölder och egen förbrukning, som inte registreras. Dessa svårigheter tror vi i stor grad påverkar effekterna i Automatiseringen. Teorierna har oftast en optimal situation som grund i sina beskrivningar av effekterna, men vi tror att dessa effekter är olika påtagliga beroende på graden av Automatisering och rådande situation..

Automatisering av statorlindning vid elmotortillverkning

Denna rapport behandlar Automatisering av statorlindning vid monteringsline 4 för elmotorer på ABB Motors AB i Västerås. Målet med projektet var att hitta ett lönsamt sätt att automatisera delar av elmotormonteringen. Arbetet begränsades till att omfatta monteringsline 4 där motorer av storlek IEC 200- 250 monteras, dessa är de största motorer som produceras i Västerås. På grund av relativt små volymer och en omfattande variantflora måste en Automatisering vara flexibel. För att nå en fungerande automatiserad lösning behövde flera praktiska materialhanteringsproblem lösas.

Automation of ordering

En automatiserad beställningsprocess resulterar i olika effekter för detaljisten och beror till stor del på vilken grad av Automatisering som uppnåtts och den rådande situationen. Automatiseringen ställer höga krav på ett korrekt lagersaldo, där återförsäljaren har svårigheter med svinn, stölder och egen förbrukning, som inte registreras. Dessa svårigheter tror vi i stor grad påverkar effekterna i Automatiseringen. Teorierna har oftast en optimal situation som grund i sina beskrivningar av effekterna, men vi tror att dessa effekter är olika påtagliga beroende på graden av Automatisering och rådande situation..

Utvecklingsmetoder, automatisering och testning : En studie över programvaruutvecklingens tester, hur dessa kan automatiseras, samt hur detta påverkas av utvecklingsmetoden

Rapporten har som mål att skapa en fördjupad förståelse kring utvecklingsmetoder, tester och Automatisering inom programvaruutveckling. Innehållet i rapporten berättar vad som påverkar valet av dessa samt går igenom de teoretiska grunderna i en omfattande teoridel. Rapporten tar också upp hur valet av utvecklingsmetod påverkar möjligheten till att testa och automatisera ett projekt. Förutom den grundliga teoretiska delen finns det intervjuer med personer och företag som är insatta inom ämnet. Huvudfrågan har varit hur deras organisation anpassar utvecklingsmetoderna, testerna och Automatiseringen till de olika projekt de jobbar med.

Automatisering av kylkanalsdragning i presshärdningsverktyg

Gestamp Hardtech AB utvecklar, konstruerar och producerar sina presshärdningsverktyg som sedan används i produktion i Luleå, Haynrode Tyskland, Mason USA och Kunshan Kina. Resultatet av detta examensarbete är ett program som automatiserar konstruktionsarbetet av dessa presshärdningsverktyg med avseende på kylkanalsdragning. Programmet är uppbyggt i UGS I-DEAS 12. Med en relativt liten mängd indata från konstruktören modifieras automatiskt den parameteriserade solidmodellen. Effektiviseringsgraden varierar beroende på komplexiteten på verktyget..

Strukturerad intensivundervisning i aritmetik : - en studie med ett inkluderande perspektiv

Specialundervisning och nivågruppering i matematik har inte så stor effekt (Bentley & Bentley, 2011; Giota & Emanuelsson, 2011) och vår skollag (2010:800) gör gällande att undervisningen ska ske inom klassens ram. Med detta som utgångspunkt designades denna studie. Studien genomfördes med 21 elever i år två under nitton lektioner. Syftet var att se om intensivundervisning med hjälp av strukturerad undervisning kan ge effekt på elevernas Automatisering av additions och subtraktionstabellerna inom talområde 0-20. Studien genomfördes som en experimentell design med fältexperiment och metoderna i studien var deltagande observation, fältanteckningar och diagnoser.

Förstudie för införandet av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB

Uppdraget har bestått av att undersöka möjligheten att genomföra en Automatisering av trucktransporter inom företaget VBG produkter AB. Tillvägagångssättet för analysen har varit att först utreda nuläget med dess för och nackdelar. Även viljeinriktningen inom företaget har varit en viktig del av analysen. Det visade klart att företaget är positiv till förändringar, vilket har underlättat arbetet. Därefter har studier av de teorier som kortfattat är redovisade i rapporten bildat grunden till den fortsatta utredningen.

Automatisering av funktioner i en nätverksmiljö

Det här examensarbetet har gjorts på Mälardalens Högskola i Västerås tillsammans med företaget TDC Sverige AB. Projektet handlar om Automatisering av funktioner i en nätverksmiljö. Eftersom detta projekt både har en teoretisk del och praktisk del så behövdes en lokal för att implementera den praktiska delen. Detta löstes genom att TDC Sverige AB lånade ut sitt laboratorium i Norrköping. Automatisering innebär att istället för att en människa ska göra något manuellt så gör ett datorsystem det.

Operational Business Intelligence : en studie i automatisering av beslutsprocessen vid kreditbedömningar

Operational Business Intelligence (OpBI) är en typ av Business Intelligence som används i det operativa arbetet och det röner mer och mer intresse. I samarbete med ett företag har en fallstudie genomförts med syftet att etablera och kontextualisera riktlinjer för att kunna införa en ökad Automatiseringsgrad i en OpBI-lösning som används för kreditbedömning av fakturor.Studien har fokuserat på att undersöka vilka faktorer som påverkar finansieringsbolag vid val av Automatiseringsgrad, val av parametrar att använda vid kreditbedömning samt val av antalet regler som styr Automatiseringen. Inom ramen för fallstudien har en analys av det utvalda systemet utförts och intervjuer gjorts med kreditupplysnings­bolagen som är leverantörer av de externa para­metrarna samt intervjuer med sju finansieringsbolag som använder det utvalda systemet.Fall­studien har resulterat i 19 riktlinjer. Resultatet visar att ju högre volym som hanteras, ju högre tidspress det finns i pro­cessen och ju större tillit som finns för en Automatisering, desto högre auto­matiseringsgrad väljs..

Automatisering av tester som utförs genom ett grafiskt användargränssnitt

Målet med detta examensarbete har varit att undersöka hur automatiserade tester skall införas i ett visst företags utvecklingsprocess. De tester som är aktuella för Automatisering är de tester som genomförs via det grafiska användargränssnittet.Arbetet har främst inriktat sig på att utvärdera vilket verktyg som är lämpligast att använda sig av. Dessa verktyg använder sig av en speciell teknik kallad Capture/Replay, men erbjuder även möjligheter att skriva testfall för hand. Utvärderingen visade att två av de testade verktygen är ungefär likvärdiga. Att endast rekommendera ett av dessa var omöjligt eftersom det hade krävts en än djupare analys av de behov som finns i företagets testverksamhet.Arbetet tar även upp saker som man ska tänka på när man inför automatiserade tester i sin verksamhet.

Automatisering av paketeringsprocess

Examensarbetet syftar till att undersöka om Automatisering av den manuella paketeringsprocessen på Legosan AB vore lönsam. Legosan AB, beläget i Kumla, legotillverkar kosttillskott och läkemedel till företag inom Europa. Kapitlet Nulägesanalys beskriver hur tillverkningen och paketeringsprocessen fungerar i dagsläget och syftar till att ge en tydlig bild av processer, layouter och materialflöden. Detta beskrivs med hjälp av layoutskisser, processkartläggningar och en frekvensstudie. Nulägesanalysen avslutas med en kravspecifikation.


Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning

Syftet med denna förstudie var att hitta en ny arbetsmetod för Argentum Group samt att hitta ett sätt att få in mer testning i det dagliga arbetet. Det primära syftet var att undersöka om detta kunde ske via Automatisering av tester samt om det skulle vara lönsamt. Genom intervjuer, en enkät samt observationer på Argentum skapade jag mig en bild av de behov som jag anser fanns och därefter undersökte jag agila metoder som Scrum, RUP, Kanban, Lean Software Development, eXtreme Programming (XP) med flera och fann att Kanban, Scrum samt XP var intressanta för Argentum. Argentum önskade även att få rekommendationer om hur deras testning bör förbättras varav jag utarbetade ett förslag på projektprioriteringar, samt vilka krav dessa prioriteringar ställer på en utvecklare. När det gäller systemtestning bör Argentum börja använda sig av testfall till alla projekt.

Utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering : En fallstudie

Testning av programvara utgör i många fall en stor del av den totala utvecklingstiden. Då testning drar mycket resurser finns det en önskan om att testningen ska kunna utföras så effektivt som möjligt. Ett steg mot en effektivare testning är Automatisering, då detta, om korrekt utfört, medför att fler fel kan identifieras på kortare tid. Det finns däremot risker och fallgropar på vägen mot automatiserad testning.I det här arbetet ges en översikt av 21 krav som forskning och litteratur ställer på en utvecklingsprocess för att automatiserad testning ska kunna genomföras lyckat. Därefter presenteras en metodik som tagits fram för hur översikten kan användas i en organisation för att få en lägesbild av möjligheterna till Automatisering.

Automatiserade gränssnittstester på rätt sätt : En utvärderande studie om ramverk för automatiserade gränssnittstester

I dagens digitaliserade samhälle ställs det stora krav på programvaruutvecklare. Kunder förväntarsig korta ledtider och leverans av felfria informationssystem. För att kunna hävda sig påmarknaden krävs det att kvalitetssäkring är en väl integrerad del av systemutvecklingsprocessen.Denna rapport behandlar Automatisering av gränssnittstester, som under senare år vuxit sig alltstörre inom kvalitetssäkring. Målet med vår utredning är att redovisa vilket testramverk som, irelation till fastställda kriterier, bäst lämpar sig för utveckling av automatiseradegränssnittstester. Testerna skall vara enkla att underhålla och leda till effektivisering.

1 Nästa sida ->