Sök:

Sökresultat:

727 Uppsatser om Resursbaserade synsštt - Sida 1 av 49

DET NATURLIGA VALET - En undersökning av det Resursbaserade synsättet

Problemformulering: √Ąr ett Resursbaserat syns√§tt till gagn f√∂r bemanningsf√∂retag. Andra viktiga aspekter som vi vill ha svar p√• √§r hur kritiska resurser skapas, vidareutvecklas, och skyddas f√∂r att ge s√• stor √∂veravkastning √•t f√∂retaget som m√∂jligt. Vidare undrar vi hur HRM-fr√•gor och kunskapshantering √§r f√∂renliga med det Resursbaserade syns√§ttet. Fr√•gan vi vill ha svar p√• √§r allts√• huruvida det Resursbaserade syns√§ttet √§r l√§mpligt f√∂r att analysera om ett f√∂retag kan skapa sig varaktiga konkurrensf√∂rdelar och om en fallstudie skulle kunna hj√§lpa oss att tydligg√∂ra det? Syfte: Syftet med v√•rt arbete √§r att genomf√∂ra en unders√∂kning av det Resursbaserade syns√§ttet genom en fallstudie av ett kunskapsintensivt f√∂retag inom bemanningsbranschen.

Borta bäst? : En studie om affärsmodeller och tidig internationalisering

Syftet med studien är att undersöka vilken affärsmodell som born globals använder vid internationalisering och vilka faktorer som påverkar valet av modell. Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod och har genomförts som en fallstudie. Vidare utgörs studien av semistrukturerade intervjuer. Studien kommer fram till att born globals vid internationalisering har en affärsmodell som a?r freemium och att det resursbaserade synsättet samt bransch är viktiga bakomliggande faktorer till valet av affärsmodell. Faktorerna globalisering och entrepenören har mindre direkt påverkan medan nätverk endast har en begränsad påverkan i valet av affärsmodell för born globals vid internationalisering. .

The Emerging Pricing Capability ? A Multi Case Study of Business-to-Business Companies.

Uppsatsens syfte är att försöka förstå, utifrån existerande teorier och med hjälp av insamlad empiri, vilka parametrar i ett kundperspektiv som är av betydelse vid utvecklingen av en prissättningsförmåga bland business-to-business-företag.Vi har använt oss av en kvalitativ metod vars ansats är av abduktiv karaktär. Den empiriska datan har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer vilka har genomförts via personliga möten samt via telefon. Då vi betraktar prissättning som en förmåga, vilken återfinns inom företaget, så utgår det teoretiska ramverket främst från det resursbaserade synsättet vilket styrks av en akademisk artikel som beskriver och förklarar bakgrunden till att prissättning kan ses som en förmåga. Därutöver beskriver vi den vanligaste prissättningsstrategin företag emellan; cost/plus-strategin. Vi argumenterar för att företag bör införa rutiner och skapa en entydig struktur, med särskild fokus på tre områden, för att försäkra kunden om att de erbjuder produkter med kundvärde.

Business Intelligence som del i skapandet av konkurrensfördelar

Problem/frågeställningar: När företagsledare runt om i världen ska ta beslut uppgår 40% av dessa beslut till att baseras på magkänslan. Ett påstående kring konkurrensfördelar och magkänsla är att ?ett av de största hindren för konkurrensfördelar är att agera enbart på magkänsla eller intuition?. Denna uppsats tar fasta på det påståendet och granskar hur BI, ett verktyg som stödjer företagsledarna i sina beslut, spelar in. Ett synsätt för att studera konkurrensfördelar är det resursbaserade synsättet, där resurser följaktligen är grunden i det som skapar konkurrensfördelar.

Den Ofo?rutsedda Turbulensen : En fallstudie om hur turbulens pa? marknader pa?verkat Sma? och Medelstora fo?retags Internationaliseringsstrategi

Denna uppsats grundar sig i att underso?ka hur turbulens pa? marknader pa?verkat sma? och medelstora fo?retags internationaliseringsstrategier, med inriktning mot val av marknader samt val av etableringsstrategier. I ma?n om att forska kring denna problematik har vi definierat ett huvudproblem; Hur har turbulens pa? marknader pa?verkat sma? och medelstora fo?retags internationaliseringsstrategi? Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod samt en abduktiv forskningsansats, detta fo?r att besvara uppsatsens huvudproblem pa? la?mpligast vis.Den teoretiska referensramen utga?r fra?n teorier kring strategi samt internationalisering: den inkrementella internationaliseringsteorin, na?tverksteorin, resursbaserade teorin, teori kring Born Globals fo?retag och teori kring etableringsstrategier. Detta fo?r att skapa en teoretisk plattform som i sin tur bidrar till ett sto?rre djup i uppsatsens analys.

?och så var det detta med jämställdhet i undervisningen - en studie om jämställdhetsmålen är förenliga med litteraturundervisning på gymnasiet

Studiens syfte är att leda i bevis att det kan vara svårt att nå upp till de uppsatta utbildningspolitiska målen om jämställdhet i litteraturundervisningen för gymnasiet. Analysen belyser om målen överensstämmer med den samhällsstruktur vi befinner oss i och om litteraturundervisningen är förenlig med jämställdhetsmålen. Den pedagogik som syns och planeras i undervisning och den pedagogik som inte syns men finns runt om oss i vardagslivet urskiljer vad som påverkar oss att hålla på könstraditioner. Undersökningen grundar sig på en tolkningsmetod där översättningen av händelseförlopp, handlanden och texter är av betydelse. Resultatet visar att ett vanemässigt tänkande och vår objektiva syn på omvärlden kan göra det svårt att nå upp till jämställdhetsmålen i litteraturundervisningen..

Varv på Beckholmen

Projektet är ett varv på Beckholmen. Funktionen har under arbetets gång varit i fokus, att förstå programmet och verksamheten och att utifrån det skapa en fungerande byggnad. Tomten på Beckholmen var begränsad till den del av ön som ligger väster om Gustav Vs docka och för de krav som ställdes på byggnaden genom programmet skulle platsbrist bli en utmaning. Varvet kräver stora volymer, inte minst skrovhallen som mäter uppemot 25 meter i knockhöjd. Denna båtskala, har varit svår att förstå men också skapat möjligheter till annorlunda komponenter i byggnaden så som den enorma porten till skrovhallen och de stora portarna in till verkstäderna. Beckholmen ligger i Stockholms inlopp och syns därför från många delar utav staden.

Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering.

"Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering." handlar om sökmotoroptimering. Arbetet har som sitt mål att undersöka i fall det finns några rekommenderade best-practices för att lyckas med sökmotoroptimering. Arbetet tar också upp olika metoder för utvärdering av SEO-ansträngningar.Som webbutvecklare jobbar man med att ta fram webbsidor och vill att dessa ska bli hittade av målgruppen därför kändes det valda ämnet relevant och intressant.Resultatet innefattar en sammanställning av rekommendationer/best-practices från tre olika källor. En del rekommendationer har testats för att verifiera deras effektivitet samt för att undersöka i fall sökmotoroptimering är svår att tillämpa i praktiken.

Syns du inte så finns du inte : en studie av kvinnlig representation i fyra svenska musikmedier

Det finns ytterst få beskrivningar av kvinnliga musiker och deras musicerande genom historien. I dag syns fler kvinnor på musikfältet, men männen dominerar fortfarande musikmedierna i stort, både vad gäller artister och journalister. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ofta och hur mycket kvinnliga respektive manliga artister syns i musiktidningarna Sonic och Lira musikmagasin, i radioprogrammet Mitt i musiken och i tv-programmet PSL- på festival. Vidare vill jag undersöka hur många av texterna och inslagen som är gjorda av kvinnliga respektive manliga journalister. Med hjälp av dessa två representationsstudier undersöker jag sedan om det finns ett samband mellan artisternas kön och journalisternas kön.

Cybersvenska och skolsvenska : En undersökning av högstadieelvers skrivande

Denna uppsats behandlar cybersvenskan och hur den kan påverka ungdomars texter i skolan. Begreppet cybersvenska innefattar det språk som används vid kommunikation i SMS-meddelande eller på chatten. Typiskt för denna skriftform är att det går snabbt, är reducerat, innehåller förkortningar och att stavning spelar mindre roll. Syftet med undersökningen var att ta reda om cybersvenskan syns i elevers skoltexter och hur lärarna bemöter detta. Respondenter i undersökningen är elever i år 8 och en liten grupp lärare som undervisar i svenska på högstadiet.

Den lille Krigaren : - En studie om hur svenska SMF kan etablera sig på välutvecklade marknader

I denna rapport har vi valt att undersöka hur svenska SMF har gått tillväga för att lyckas etablera sig på en mogen och välutvecklad marknad. Genom att analysera det resursbaserade synsättet samt vilken etableringsform företag har använt sig av vid expansion så har vi haft som syfte att beskriva vilka specifika resurser samt vilken etableringsform som har varit viktigast för företagen när de har tagit beslutet om en expansion. Vi har vidare analyserat de barriärer och konkurrens som gjort att företagen valt att genomföra expansionen på ett specifikt sätt. För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ flerfallstudie med företag från olika regioner i Sverige.Vår teoriteska referensram har bestått av Barneys (1991) resursbaserade synsätt, olika etableringsformer samt Michael Porters (1980) teori om etableringsbarriärer.I vår analys så kopplar vi ihop vår teoretiska syntes med vår insamlade empiri för att kunna urskilja vilken/vilka resurser som har varit avgörande för företagens val av etableringsstrategier vid en expansion till en mogen marknad. Vi har även analyserat hur barriärer och konkurrens påverkat vid val av etableringsstrategier.Vi har baserat på denna analys kunnat dra slutsatsen att de teknologiska, entreprenöriella samt storleksmässiga resurserna har varit de mest essentiella resurserna för de undersökningsföretag vi studerat.

System för övervakning av pappersbanan i torkmaskin på pappersmassabruk : En JavaCV konstruktion

I detta arbete har ett √∂vervakningssystem till en torkmaskin i en pappersmassamaskin utvecklats. √Ėvervakningssystemet ska motverka att pappersarket i maskinen sp√•rar ur sin bana. Detta h√§nder ganska frekvent vilket orsakar produktionstopp. √Ėvervakningssystemet ska inneh√•lla uppkoppling till billiga IP-kameror via n√§tverk, ber√§kningsmetoder av vilka f√§rger som syns i bild fr√•n IP-kameran och lagring av f√§rgv√§rdet som f√•s av ber√§kningsmetoderna i en databas. Med hj√§lp av programmering i programspr√•ket Java och metoder fr√•n visionsbiblioteket OpenCV har en mjukvara skapats f√∂r att l√∂sa problemen.

Hållbar utveckling - skolan som politisk arena

Det här examensarbetet behandlar hållbar utveckling med utgångspunkt i de styrdokument som rör skolan, Lpfö 98, Lpfö 11, Lpo 94 samt Lgr 11. Syftet med studien är att med hjälp av kritisk diskursanalys se hur resonemanget kring hållbar utveckling förs fram i de respektive läroplanerna samt huruvida det går att se några förskjutningar i de olika läroplanernas sätt att föra fram resonemangen kring hållbar utveckling. Undersökningens frågeställningar är följande: Hur ser ?talet om? hållbar utveckling ut i de nuvarande läroplanerna respektive i de kommande? Kan vi se några förskjutningar eller förändringar i de värderingar och argument som skrivs fram? För att genomföra vår studie så har vi som ett första steg analyserat de fyra styrdokumenten var för sig, därefter har dokumenten ställts mot varandra för att vi ska förstå dem i ett större sammanhang. De förändringar som syns i läroplanerna för förskolan är främst att förskolan har fått tydligare mål för vad de bör arbeta emot inom natur och teknik.

Sambandet mellan språk, kön och skola : En litteraturstudie av forskning från 2000-talet

Syftet med uppsatsen är att studera hur synen på det manliga och kvinnliga talspråket utvecklats från 1900-talet fram till början av 2000-talet och om denna utveckling även syns i elevers ageranden i skolan. De frågeställningar uppsatsen bygger på är: Hur beskriver och förklarar forskare från 2000-talet mäns och kvinnors muntliga språkbruk? Hur beskriver och förklarar forskare från 2000-talet pojkars och flickors muntliga ageranden i skolan? Kan de allmänna teorierna kring mäns och kvinnors muntliga språkbruk relateras till de muntliga ageranden som pojkar och flickor uppvisar i skolan? För att besvara frågeställningarna och leva upp till syftet har en litteraturundersökning genomförts. Forskningen som bearbetas i studien är från 2000-talet och representerar såväl samband mellan språk och kön, som samband mellan språk, kön och skola. Resultatet visar en generell attitydsförändring kring det kvinnliga och manliga talspråket, där de kvinnliga dragen idag värdesätts mer än tidigare.

Smärtan är min : Att leva med fibromyalgi

Bakgrund: Patienter med fibromyalgi upplever att de sällan blir tagna på allvar då de på utsidan ser ut att må bra, men i själva verket har ont. Då smärtan inte syns ökar svårigheten att förklara smärtans påverkan för andra. Det är således en utmaning för patienter med fibromyalgi att få andra att förstå deras situation. Syfte: Att belysa kvinnors utsagor av att leva med fibromyalgi. Metod: Den metod som valdes var en analys av två självbiografiska böcker med en kvalitativ metod.

1 Nästa sida ->