Sök:

Sökresultat:

4168 Uppsatser om DrŲmmar om framtiden - Sida 1 av 278

Dro?mmar : att na? fram till publiken med ka?nsla och budskap

Tack vare mitt intresse fo?r livemusik och den magi som kan skapas i kontakten mellan artister och publik har jag i det har examensarbetet genomfo?rt tva? musikproduktioner, i konsertform, som handlar om dro?mmar. Mitt syfte med dessa musikproduktioner har prima?rt varit att underso?ka hur man som artist, genom musik och interfolierade mellanpartier - alltsa? den verbala kommunikationen mellan la?tar under en konsert som kommunikationsmedel, na?r ut till sin publik. De tva? musikproduktioner som jag genomfo?rt och som utgo?r mitt examensarbetes praktiska del har sin utga?ngspunkt i ett manus som jag skrev och en given la?tlista.

LNG - Framtidens fartygsbra?nsle : Vad a?r det som ha?mmar utvecklingen av LNG-drift i Sverige?

Sjo?farten sta?r idag info?r allt stra?ngare miljo?krav. Fo?r att uppna? miljo?va?nligare resultat har allt fler rederier bo?rjat se sig om efter ett miljo?va?nligare bra?nsle. O?stersjo?n a?r ett stort handelsomra?de da?r striktare krav fra?n SECA tra?der i kraft den 1 januari 2015.

Upplevd stress - En kvantitativ studie av ungdomar på högskoleförberedande program

På senare tid har skolungdomar börjat uppleva sig allt mer stressade. Det kan handla om exempelvis stress inför skolan och den kommande framtiden. Denna studie undersökte elever på högskoleförberedande program upplevda stress, stressen inför framtiden samt eventuell betydelse av Locus of Control och kön. Respondenterna utgjordes av 42 poj-kar och 51 flickor, samtliga gick på samma gymnasieskola i årskurs tre. De fick besvara tre bakgrundsfrågor, en inom stressforskning väl använd stressenkät (PSS), en fråga gällande stress inför framtiden, samt Locus Of Control.

Byggmaterialhandeln Igår! Idag! Imorgon!

Syftet med vår uppsats är att undersöka om man utifrån historisk utveckling kan förstå framtiden för den svenska byggvarubranschen. Frågeställningar: Vilka strukturförändringar har skett inom byggvaru- branschen?Hur ser en aktör på situationen nu och i framtiden? Metod: Vi har använt oss av en branschstudiemetod för att förstå den historiska utvecklingen av byggvarubranschen. Därefter har vi använt oss av en fallstudiemetod för att förstå nutiden samt tendenser inför framtiden. Slutsats:Den svenska byggvarubranschen har genomgått en rad olika strukturförändringar.

Medarbetarskap : ett koncept för framtiden?

Syftet med vår studie är att försöka förstå vad det kan bero på att medarbetarskap är svårimplementerat i en traditionell organisation, dessutom vill vi belysa på vilket vis medarbetarskap kan vara viktigt inför framtiden i denna typ av företag..

När två världar möts : En studie om institutionella logiker i en kreativ organisation

I dagens samha?lle finns det ma?nga faktorer som pa?verkar organisationer och dess synsa?tt vilket kan vara problematiskt da? dessa inte alltid a?r fo?renliga med varandra. I kreativa organisationer kan detta representeras av ett ekonomiskt och ett kreativt synsa?tt som ses som uttryck av institutionella logiker, korporationslogiken respektive professionslogiken. Studien a?mnar da?rmed underso?ka hur dessa tva? institutionella logiker som teoretiskt sett krockar kan urskiljas och samspela inom en kreativ organisation.

Kampen mellan globala hightechföretagen i framtiden : En framtidsstudie om konkurrensen mellan hightechföretag från Indien, Kina och Västvärlden.

Unders√∂kningen har karakt√§ren av en framtidsstudie med syftet att unders√∂ka konkurrenssituationen mellan hightechf√∂retag fr√•n Indien och Kina med hightechf√∂retag fr√•n V√§stv√§rlden. Detta f√∂r att g√∂ra prognoser kring framtiden. √Ąven de faktorer som √§r viktiga f√∂r hightechf√∂retags framg√•ng i framtiden har unders√∂kts. Unders√∂kningsobjekten √§r HCL Technologies fr√•n Indien, ZTE fr√•n Kina, Ericsson fr√•n Sverige och Hewlett-Packard fr√•n USA.F√∂rfattarna har anv√§nt sig av en variant p√• Delphi-metoden, en enk√§tunders√∂kning samt tv√• intervjuer f√∂r att g√∂ra prognoserna. F√∂rfattarna har √§ven gjort ekonomiska j√§mf√∂relser f√∂r att bed√∂ma unders√∂kningsobjektens ekonomiska tillst√•nd och f√∂ruts√§ttningar f√∂r framtiden.

Elever med läs- och skrivsvårigheter- Deras upplevelser av skolan, skolarbete och framtiden.

Föreliggande undersökning redovisar 6 intervjuer av elever med läs- och skrivsvårigheter samt ytterligare4 intervjuer med elevernas klass- respektive speciallärare. Syftet var främst att beskriva hur dessa elever upplever sin situation i skolan och hur de ser på framtiden. Av intervjuerna framgår att eleverna ofta bär på positiva upplevelser i skolan, samt att deras syn på framtiden inrymmer övervägande positiva bilder. Resultaten ger således en positivare bild än vad litteraturen ofta målar upp..

Fingeravtryck : Ett avtryck för framtiden?

Fingeravtryck har använts som bevisning i det svenska polisarbetet i nästan 100 år. Trots nya uppfinningar och tekniska framsteg så ser fingeravtrycksförfarandet likadant ut fortfarande. Hur ser framtiden ut? Kommer en eventuellt ny DNA-lagstiftning att överta fingeravtryckets betydelse, eller kommer fingeravtrycket i och med nya tekniker som till exempel skanning att utveckla och stärka betydelsen av att ta fingeravtryck?.

Vad är det du egentligen vill säga? : En diskursanalys av Kentares tolkningar av Joakim Bergs låttexter

I C-­?uppsats ser fo?rfattaren na?rmre pa? hur fans tolkar och diskuterar rockgruppen kents la?ttexter. Tanken a?r att so?ka efter teman som de flesta fans tycks identifiera och sedan, med hja?lp av Laclau och Mouffes diskursteori se na?rmre pa? hur tolkningarna skiljer sig a?t, trots ett gemensamt ?grundtema.? Till syftet ho?r a?ven att se pa? vilka sa?tt dessa diskussioner och tolkningar ga?r att sammankoppla till identitet och identifikation.Tre tydliga teman gick att finna bland fansens tolkningar: ka?rlek, ensamhet/uppva?xt samt la?ngtan och dro?mmar. Samtliga tre teman tycktes tolkas i huvudsak med antingen en negativ eller positiv grundsyn, da?r samtliga teman/fenomen a?ven gick att sammankoppla med varandra.

Framtiden för ett bränsletillverkande företag

SammanfattningTitel: Framtiden f√∂r ett br√§nsletillverkande f√∂retag Seminariedatum: 2005-01-18 √Ąmne/Kur's: FEK 591 Magisterseminarium, 10 po√§ng F√∂rfattare: Christian Hulteberg, 790308-4171 Michael Eriksson, 730508-2732 Handledare: Allan T. Malm Stefan Yard Nyckelord: Scenarioanaly's, Optionsstrategi, Williamson Syfte: Syftet med denna uppsat's √§r att finna en proces's f√∂r att ta fram framtidsoptioner i form av sdtrategier √•t ett br√§nsletillverkande f√∂retag i Sverige. Samt att med hj√§lp av denna proces's presentera en upps√§ttning strategioptioner i form av en strategiportf√∂lj. Metod: Egen utveckling av Williamsonsmetod f√∂r att f√• fram optioner p√• framtiden, baserad p√• scenarioanaly's Empiri: Den empiri som anv√§nt's kommer i huvudsak ifr√•n vetenskapliga tidskrifter. Slutsatser: De huvudsakliga slutsatserna √§r att den metod som tagit's fram f√∂r att f√• fram strategioptioner fungerar tillfredst√§llande och den presenterade optionsportf√∂ljen ger en bra position inf√∂r framtiden..

Renskötselrätten nu och i framtiden

Denna uppsats har behandlat den säregna svenska bruksrätten som omnämns som renskötselrätt. Renskötselrätten är en rätt som ger vissa personer, en same som är medlem i en sameby, rätt att använda vissa marker för underhåll för sig och sina renar främst genom renbete, jakt, fiske och visst skogsfång. Uppsatsen börjar med en historisk tillbakablick för att förstå hur renskötselrätten utvecklats till dess omfattning i dagens Rennäringslag. Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för renskötselrättens omfattning idag och även visa på hur den kan komma att se ut i framtiden. De slutsatser som kunde dras i uppsatsen var att renskötselrätten är mer omfattande än vad Renäringslagen stadgar och ej är beroende av denna lag även om denna skulle försvinna eller ändras i framtiden..

Kulturell identitet och framtidssyn: elevers tankar om framtiden sett ur perspektivet hållbar utveckling

Denna studie fokuserar på samband mellan elevers kulturella tillhörighet och framtidssyn. I bakgrunden beskrivs lärande för hållbar utveckling, kulturbegrepp, lärande- och forskningsteorier. Studien genomfördes bland elever i årskurserna 4-6 vid två olika skolor: en liten byskola och en ?normalstor? skola i staden. Eleverna fick till uppgift att rita bilder av hur de tänker sig framtiden om 30 år.

Business or pleasure? : En studie över framtidens köpcentrum

Rubrik: Business or pleasure? En studie över framtidens köpcentrum.Problem: Vi vill teoretiskt skissera hur citygallerior kommer att se ut i framtiden, vilka trender som råder och därmed även beröra hur situationen för citygallerior är i nuläget. Men då detta problem är förhållandevis teoretiskt vill vi även kartlägga det mer empiriska problemet om hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden och hur de upplever dagens citygallerior.Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur framtiden för citygallerior ser ut genom att studera den forskning som råder inom området och studera de trender som råder. Syftet är även att undersöka hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden genom en enkätundersökning.Teori: De teorier vi använt oss av handlar främst om köpcentrum och allt vad det innebär, framtiden, kundtillfredsställelse, shoppingvanor och olika shoppingsegment. Vi har använt oss av både svenska och utländska källor.Metod: Vår uppsats är skriven på uppdrag av ett fastighetsbolag och vi antar därmed ett företagsperspektiv.

Och i framtiden kommer man att... : En uppsats om framtidsstudiers tillförlitlighet och funktion

Framtidsstudier har i alla tider använts av makthavare för att få information om framtiden. Metoderna har varierat genom åren. De moderna framtidsstudierna inleddes kring 50-talets början i USA. Framtidsstudier används ofta som underlag till långsiktiga beslut i politik och näringsliv. Därför är det intressant att titta på om metoderna kan ge en tillförlitlig bild av framtiden.

1 Nästa sida ->