Sök:

Sökresultat:

3773 Uppsatser om Teorin som vi utgćr frćn - Sida 1 av 252

En analys av situational action theory. En forskningsöversikt

Klassisk kriminologisk forskning fokuserar pÄ antingen individbaserade eller miljörelaterade förklaringar till brottsliga handlingar. Situational Action Theory avser att föra samman dessa tvÄ synsÀtt för att bilda en integrerad kriminologisk handlingsteori. Vad fÄr Situational Action Theory för stöd i den kriminologiska forskningen? Vad finns för kritik? Och vad bör forskningen fokusera ytterligare pÄ nÀr det kommer till att testa teorin? Den forskning som finns tillgÀnglig och som jag presenterar i denna litteraturgenomgÄng visar att teorin fÄr stöd i empirisk forskning. De flesta studier visar att teorin fÄr bra stöd, nÄgra visar stöd för vissa delar av teorin medan andra delar av teorin inte fÄr nÄgot stöd.

Budgetslack inom offentliga sektorn

Denna uppsats behandlar Àmnet budgetslack i offentliga organisationer. Budgetslack Àr ett problem i mÄnga organisationer och Àr dÀrför intressant att studera. UtgÄngspunkten för detta arbete har varit sju faktorer som enligt teorin har betydelse för förekomsten av budgetslack. De faktorerna bestÄr dels av orsakande faktorer och dels av ÄtgÀrdande faktorer. De orsakande faktorerna Àr enligt teorin hÄrd budgetstyrning, minskad informationsbehandling, informationsasymmetri, handlande i eget intresse och deltagande i budgetförhandlingen.

Flygkapning och ambassaddrama : Hur terrorhÀndelser iscensatts i svenska kvÀllstidningar 1970 ? 1975

Inom mediaforskning anva?nds en teori om hur tidningar iscensa?tter sina nyheter. Iscensa?ttningar kan liknas vid hur med hur en pja?s arrangeras pa? en teaterscen och teorin har tagits fram av Gert Z. Nordstro?m.

Resultatandelssystem i en mindre svensk bank : Ger systemet upphov till Free rider-problem?

Den hÀr studien anvÀnder Agency-teorin och Stewardship-teorin för att undersöka hur motiverande ett Resultatandelssystem (RS) Àr för de anstÀllda pÄ en mindre svensk bank. Mer specifikt sÄ undersöks hur pÄtagliga sÄ kallade Free rider-problem Àr och vilka bakomliggande orsaker som pÄverkar vikten av sÄdana problem. Detta bygger pÄ en rent kvalitativ undersökning baserat pÄ intervjuer med anstÀllda pÄ Leksand Sparbank. Resultaten visar att förekomsten av Free rider-problem inte Àr sÄ vanlig som Agency-teorin antyder och att detta beror frÀmst pÄ att monetÀra belöningar inte Àr den primÀra motivatorn pÄ banken. Resultaten visar ocksÄ att RSet inte motiverar pÄ det sÀtt som det Àr tÀnkt, RSet har dock en del andra positiva egenskaper..

Bolagsstorlek och pecking order-teorin : Har företagsstorleken nÄgon inverkan pÄ hur vÀl företaget följer pecking order?

Bakgrund: Pecking order-teorin Àr en av de viktigaste teorierna som anvÀnds inom kapitalstruktur. Men vilken giltighet teorin har i det praktiska för företaget, Àr vÀldigt olika beroende pÄ olika faktorer. En av dessa faktorer Àr företagets storlek. Tidigare forskning tyder pÄ att pecking order förmÄgan varierar mellan företag av olika storlek. Vissa studier har kommit fram till att pecking order beteendet Àr mer giltigt hos smÄ företag.

Kapitalteorins förklaringskraft : En studie gÀllande Trade-off- och Pecking order-teorins förmÄga att förklara skuldsÀttningen hos familjeÀgda företag pÄ Stockholmsbörsen.

Ur svÄrigheterna att förklara företags kapitalstruktur och hur den Àr förknippad med olika risker för olika Àgartyper, Àr syftet att undersöka vilken av Trade-off-teorin och Pecking order-teorin som bÀst kan förklara skuldsÀttningen hos svenska familjeÀgda företag pÄ Stockholmsbörsen. Med hjÀlp av en modell för respektive teori har vi genomfört regressionsanalyser för att besvara vÄrt syfte. Med grund i tidigare forskning kring familjeÀgda företag och teoriernas grundlÀggande synsÀtt pÄ förÀndring i skuldsÀttning, har studien utgÄtt frÄn hypotesen att familjeÀgda företag i högre utstrÀckning kommer att finansiera sig med internt genererade medel Àn extern belÄning, vilket ligger i linje med Pecking order-teorin. Studien utgÄr frÄn bÄde finansiell- och Àgardata gÀllande tidsperioden 2004-2013. Resultaten pekar likt hypotesen förutspÄtt mot ett större stöd för Pecking order-teorin hos svenska familjeÀgda företag.

Investering i vindkraft : Teori möter praktik

Syfte: Uppsatsens syfte Àr att följa ett investeringsprojekt i ett företag och sÀtta det i relation till teorin om investering. Författarna vill försöka utreda huruvida det förekommer skillnader i hur det gÄr till i praktiken jÀmfört med teorin om hur företag skall eller bör gÄ till vÀga i en investeringsprocess.Metod: Kvalitativ enkelfallstudie med intentionen att utvÀrdera och jÀmföra sjÀlva utfallet av en investeringsprocess mot gÀllande teorin baserat pÄ intervju av nyckelperson samt genomgÄng av dokument.Teori: Med teorier om investering, kalkylmetoder, investeringsbedömning samt om olika typer av investeringar, riskbedömning samt kÀnslighetsanalys vill vi belysa det teorin sÀger om en investeringsprocess.Empiri: Kort genomgÄng av studerat företag följs av intervju med nyckelperson i studerat företags investeringsprocess samt bearbetning av i processen anvÀnda dokument.Resultat: Företag gör sÀllan som teorin sÀger nÀr det gÀller investeringskalkyler men teorin finns som komplement till praktikens utförande. Det finns ofta annat Àn endast investeringskalkyler som visar positivt utfall som ligger till grund för en investering..

Åldersmedvetet ledarskap : en studie om teoretisk innebörd och praktisk tillĂ€mpning av Age Management

Syfte: Uppsatsens syfte Àr att följa ett investeringsprojekt i ett företag och sÀtta det i relation till teorin om investering. Författarna vill försöka utreda huruvida det förekommer skillnader i hur det gÄr till i praktiken jÀmfört med teorin om hur företag skall eller bör gÄ till vÀga i en investeringsprocess.Metod: Kvalitativ enkelfallstudie med intentionen att utvÀrdera och jÀmföra sjÀlva utfallet av en investeringsprocess mot gÀllande teorin baserat pÄ intervju av nyckelperson samt genomgÄng av dokument.Teori: Med teorier om investering, kalkylmetoder, investeringsbedömning samt om olika typer av investeringar, riskbedömning samt kÀnslighetsanalys vill vi belysa det teorin sÀger om en investeringsprocess.Empiri: Kort genomgÄng av studerat företag följs av intervju med nyckelperson i studerat företags investeringsprocess samt bearbetning av i processen anvÀnda dokument.Resultat: Företag gör sÀllan som teorin sÀger nÀr det gÀller investeringskalkyler men teorin finns som komplement till praktikens utförande. Det finns ofta annat Àn endast investeringskalkyler som visar positivt utfall som ligger till grund för en investering..

Market Timing och Företagens Kapitalstruktur : Den svenska marknaden

Enligt Market timing-teorin styr marknadens vÀrdering av företag huruvida nya investeringar finansieras med lÄn eller med nytt eget kapital. Syftet med denna uppsats Àr att undersöka om teorin kan förklara svenska företags val av finansiering och sÄledes företagens kapitalstruktur. För att uppfylla syftet med uppsatsen har företagsdata insamlats kvartalsvis. Vidare har en regression genomförts mellan de beroende variablerna "Bokförd skuldsÀttningsgrad" och "MarknadsmÀssig skuldsÀttningsgrad" med diverse oberoende variabler för att analysera ifall Market timing-teorin stÀmmer överens med svenska företag. Av de oberoende variablerna anses marknadsvÀrdet dividerat med bokfört vÀrde (M/B) bÀst förklara Market timing-teorins korrekthet.

Hur anvÀnds relationsbyggandeprocessen i den svenska programvarubranschen för att skapa lÄngsiktiga relationer med nyckelkunder?

Relationsbyggandeprocessen och key account management anvÀnds av mÄnga företag för att etablera starka och lÄngsiktiga relationer med sina kunder och pÄ sÄ sÀtt kan företagarna behÄlla kunderna och öka sina konkurrensfördelar jÀmför med sina konkurrenter. I denna uppsats har vi som syfte att undersöka anvÀndandet av relationsbyggandeprocessen i svenska företag och hur svenska företag gÄr tillvÀga nÀr det vÀljer vilka nyckelkunder det ska bygga upp lÄngsiktiga relationer med. Vi undersöker detta med en fallstudie med hjÀlp av en intervju. Intervjun genomfördes per telefon. Resultatet visar i vilken utstrÀckning teorin om relationsbyggandeprocessen och key account management stÀmmer med hur förtegen verkligen anvÀnder sig av dessa i verkligheten.

Postmodern teori och immanenstÀnkande

Inledning : Postmodernismen har existerat i cirka 30 Är och varit pÄ den sociologiska agendan i drygt 20 Är. Den har fÄtt utstÄ omfattande kritik, men har ocksÄ lockat mÄnga. Ofta framstÄr den postmoderna teorin som irrationalistisk och enbart kritisk, men om man utför en nÀrmare granskning finner man en systematisk teori med positiva ansatser. Denna sida lyfts dock sÀllan fram, men har under de senaste 10 Ären fÄtt allt större fotfÀste inom samhÀllsvetenskaperna, ibland under beteckningen postmodern teori, men minst lika ofta har den kallats vid andra namn. Att finna rötterna till den postmoderna teorin och se hur denna systematiska teori vÀxer fram Àr dÀrför viktigt för att förstÄ den samtida utvecklingen inom sociologisk teori.Syfte: Syftet med uppsatsen Àr att försöka frilÀgga de gemensamma nÀmnarna i den postmoderna teorin och pÄ sÄ vis kunna betrakta den som en rörelse med enhetlig grund och positiva förtecken.

Relationsskapande event - Inte alltid en dans pÄ rosor

Studiens syfte a?r att belysa och fo?rklara de brister som relationsmarknadsfo?ring genom relationsskapande event kan inneba?ra. Detta fo?r att komplettera teorin och ge o?kad fo?rsta?else. Teorin inleds med relationsmarknadsfo?ring, dess bakgrund, nyckelbegrepp och motiv.

Gerotranscendensteorin och dess implementering i omvÄrdnaden av Àldre: systematisk kunskapsöversikt

Syftet med detta arbete var att beskriva teorin om gerotranscendens och dess implementering i omvÄrdnaden av Àldre. FrÄgestÀllningarna vi utgick ifrÄn var: Vad innebÀr gerotranscendens? Hur kan teorin implementeras i den praktiska omvÄrdnaden av Àldre? Metoden vi anvÀnde var systematisk kunskapsöversikt. Teorin om gerotranscendens inför en ny förstÄelse om Äldrandets process. Denna process medför en förÀndring av den Àldres definition av verklighet frÄn en materialistisk och rationell syn pÄ omvÀrlden till en alltmer kosmisk och överskridande syn vilket för med sig ökad livstillfredstÀllelse.

Hur tolkas Warden?

John A. Warden III Àr en av vÄr tids mest inflytelserika luftmaktsteoretiker och Wardens teori Àr vida omskriven och ligger till grund för flertalet undersökningar. Warden redogör sjÀlv för att teorin inte skall ses som en mall utan att det snarare Àr generella idéer och riktlinjer. Det gör att teorin gÄr att applicera pÄ mÄnga olika fall men det lÀmnar ocksÄ utrymme för tolkning. Syftet med denna uppsatts Àr att undersöka ifall allmÀngiltigheten i Wardens teori gör att teorin tolkas olika.

Seved: Problembild, ÄtgÀrder och samverkan

Abstrakt: Studien har genom semi-strukturerade intervjuer undersökt nyckelaktörers beskrivningar av problembilder och ÄtgÀrder i dagens Seved samt skillnader mellan beskrivningarna. Intervjudeltagarnas svar d v s resultat av uppsatsens metod har analyserats utifrÄn social desorganisation-teorin samt broken windows-teorin. Studiens resultat visar: att det finns stöd för flertalet av de beskrivna problembilderna/ÄtgÀrderna i dagens Seved att kopplas till social desorganisations-teorin samt dess utveckling i form av kollektiv styrka-teorin. En del av broken windows-teorins problembild kan kopplas samman till nyckelaktörers beskrivningar medan ÄtgÀrderna till största del inte överensstÀmmer med broken windows. Mellan nyckelaktörer finns skillnader vilka kan förklaras genom att fler nyckelaktörer i större grad grundar sina problembilder utifrÄn social desorganisation och fÀrre i broken windows-teorin.

1 NĂ€sta sida ->