Sök:

Sökresultat:

10 Uppsatser om Vapenexport - Sida 1 av 1

Sveriges vapenexport till USA under Irakkriget

År 2003 gick USA och dess allierade in i Irak med motiveringen att Irak hade massförstörelsevapen, detta utan att FN:s säkerhetsråd utfärdat ett mandat. Kriget kritiserades hårt av många länder, bland annat Frankrike, Tyskland och även Sverige.Den svenska lagen säger att vapenhandel inte får bedrivas om det strider mot svensk utrikespolitik men får bedrivas om det finns säkerhets- eller försvarspoli-tiska skäl till det. Trots att Sverige kritiserade kriget fortsatte vapenhandeln med USA under tiden det fortgick. År 2003 exporterade Sverige krigsmateriel till USA för ett värde av 0,62 miljarder kronor. Sett till Sveriges kritik mot kriget skulle handeln inte ha fortsatt, men då USA är bland de största importörerna av svenska vapen skulle det vara ett hårt slag mot försvarsindustrin att förlora en så stor handelspartner..

Den svenska vapenexporten i nyhetspressen : En studie i pressopinion

Denna studies fokus är att ge insyn i bilden av den svenska Vapenexporten så som den framställs i press. Detta innebär hur Vapenexporten diskuteras och presenteras i svensk nyhetspress. Finns det exempelvis någon skillnad hur i tidskrifter, lokala tidningar eller rikstäckande tidningar beskriver den svenska Vapenexporten? Finns det skillnader i åsikter hos nyhetspress med borgerliga eller socialistiska åsikter i jämförelse med de politiskt obundna tidningarna och tidskrifterna. Varför skrivs det om svensk Vapenexport och vilka ämnen samt aspekter tas upp? Samt i fallen när det protesteras mot Vapenexporten, vem är det som det egentligen protesteras emot? Dessa är några av frågorna som denna studie strävar efter att besvara.I resultatet i denna studie ses en negativ bild av den svenska Vapenexporten som råder i alla former av nyhetspress.

En vapenexport i förändring. En studie i svensk vapenexportpoliti.

I denna uppsats görs en beskrivning av hur Vapenexporten i Sverige utvecklats. Uppsatsen redogör för den policyförändring som skett i Sverige där en allt mer positiv inställning till exporten blivit ett faktum. Under 1990 och 2000-talet har en annan säkerhetspolitisk inriktning tagits i Sverige som påverkat vår export av vapen. Man har valt att gå ifrån den tidigare neutralitetspolitiken där Sverige värnade om alliansfrihet för att i stället göra Sverige ömsesidigt beroende av andra länder. Detta beror på att det idag ställs andra säkerhetspolitiska utmaningar för nationalstaterna som kräver samarbete för att lösas på effektivt sätt.

Svensk vapenexport - varför (inte)? : En undersökning av för- och motargument till Sveriges export av krigsmateriel

Title: Det nya Ryssland - En inblick over Rysslands utrikespolitik under 2000-taletAuthor: Tim Balder and Jens KindhLinnaeus UniversityDepartment of Political ScienceAutumn term 2011The purpose of this thesis is to gain a better understanding of how the Russian foreign policy is, how it is conducted and how it may develop in the future. To do that, we are going to try to answer the following questions:What characterizes Russia's official foreign policy?What theories are there for the Russian foreign policy?How can the various theories explain the Russian foreign policy actions at the international level?Our theory is to try explaining how the Russian foreign policy is continuing its development during the 21st century through three theories known as the Western liberalism, Pragmatic nationalism and Fundamental nationalism. Furthermore, to explain Russia's foreign policy and their behaviour, we are going to use the two foreign policy doctrines from 2000 and 2008. In addition, books and articles will also be used to explain how Russia's foreign policy is conducted and developed..

Nya förutsättningar för Svenska idrottsrörelsen

Syftet med undersökningen är att genomföra en deskriptiv studie av två nätverk inom densvenska fredsrörelsen och deras arbete samt undersöka hur de förhåller sig till social rättvisa ochsocialt arbete. Den metod som använts är kvalitativ, och datainsamling har skett via kvalitativaintervjuer med fyra respondenter. Det framkommer i dessa intervjuer att respondenterna ärorganiserade i nätverk och en del av den Svenska fredsrörelsen. De använder sig ibland av civilolydnad i symboliskt syfte för att stimulera till dialog kring frågor som Vapenexport ochavrustning. Respondenterna står i sitt arbete för jämlikhet, solidaritet och deltagande.

Sverige - En alliansfri nation? -En kritisk studie om alliansfrihetens förenlighet med krigsmaterielexport och mellanstatligt samarbete rörande militär och krigsmateriel

Sverige har sedan kalla kriget genomgått stora förändringar på försvarssidan. Detta har lett till en minskad efterfrågan av krigsmateriel från försvarsmakten vilket i sin tur har resulterat i ökad export och deltagande i samarbeten rörande utveckling och försäljning av krigsmateriel. Vår uppsats fokuserar på alliansfrihetens förenlighet med ovanstående utveckling. Uppsatsen består bl.a. i en diskussion kring begreppsanvändningen av alliansfrihet.

Bröd inte bomber : -om civilolydnad, fredsarbete och socialt arbete

Syftet med undersökningen är att genomföra en deskriptiv studie av två nätverk inom densvenska fredsrörelsen och deras arbete samt undersöka hur de förhåller sig till social rättvisa ochsocialt arbete. Den metod som använts är kvalitativ, och datainsamling har skett via kvalitativaintervjuer med fyra respondenter. Det framkommer i dessa intervjuer att respondenterna ärorganiserade i nätverk och en del av den Svenska fredsrörelsen. De använder sig ibland av civilolydnad i symboliskt syfte för att stimulera till dialog kring frågor som Vapenexport ochavrustning. Respondenterna står i sitt arbete för jämlikhet, solidaritet och deltagande.

?Ibland kan det vara bättre att hålla tyst helt och hållet? - En studie av blame games och ansvarsutkrävande i media i samband med Saudiaffären

Titel: ?Ibland kan det vara bättre att hålla tyst helt och hållet? - En studie av blame games och ansvarsutkrävande i media i samband medSaudiaffärenFörfattare: Malin Blidkvist och Anna LovéusUppdragsgivare: Bengt Johansson, JMG, Göteborgs UniversitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap,Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs UniversitetTermin: Vårterminen 2012Handledare: Nicklas Håkansson, JMG, Göteborgs UniversitetSidantal/Antal ord: 58 sidor/16 775 ord (inklusive bilaga)Syfte: Syftet är att undersöka medias roll i samband med ansvarsutkrävande i Saudiaffären, med fokus på tidningsrapporteringen.Metod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Vi har analyserat artiklar rörande Saudiaffären som är publicerade i fyra olika tidningar under mars månad 2012. Materialet är hämtat från Retrievers mediearkiv och framtaget med på förhand definierade sökord.Huvudresultat: Media bidrar till skapandet av blame games och är en del av att de kan fortgå men kan inte skapa ett blame game utan att det i?verkligheten? skett något som ger upphov till ansvarsutkrävande.Media och ?verkligheten? är därför beroende av varandra när det gäller skapandet och fortgåendet av blame games..

En förändrad socialdemokratisk utrikespolitik? : En motivanalys av socialdemokratiska ställningstaganden gällande försvarsavtalet med Saudiarabien mellan år 2005 till år 2015. 

In 2005 the Swedish social democratic government settled a defense treaty with Saudi Arabia. Ten years later, a new Social democratic government ends the treaty. This thesis will study the Social democratic party?s motives behind their actions regarding the treaty. Kjell Goldmanns theory regarding the three fields of interest concerning state?s foreign policy, security policy, economy and international values, will serve as the theory and operationalization of this thesis.

Ont om kärringar mot strömmen : En studie av källor och gestaltningar i rapporteringen kring Vapenaffären i fyra svenska medier

Den 6 mars avslöjade Ekot att Sverige har ett samarbete med Saudiarabien om att bygga en vapenindustri i landet. Efter avslöjandet följde en omfattande rapportering i medierna. I denna uppsats undersöks den rapportering som följde i Ekot, Svenska Dagbladet, Nerikes Allehanda och Norrländska Socialdemokraten veckorna efter avslöjandet.Idag arbetar medier med flera publiceringsplattformar och journalisterna jobbar mot en ständig deadline. När en stor politisk affär avslöjas vill alla medier skriva om händelsen men det finns ont om tid att producera eget material. Då händer det ofta att samma källor, personer som får komma till tals och gestaltningar används i flera medier.